Sinds vele jaren werkzaam in de advocatuur, en misschien daardoor wel een beetje ‘gepokt en gemazeld’ in opvattingen die wat uit de tijd zijn, treft mij bijzonder dat de kritiek op de rechterlijke macht en haar uitspraken de laatste tijd de voorheen gebruikelijke en acceptabel geachte grenzen herhaaldelijk overschrijdt. Zijn dan Giessen Nieuwkerk en Annie E. geen uitzonderingen meer, maar schering en inslag? Een hoogtepunt bereikt een ingezonden brief van prof. Wagenaar in NRC Handelsblad van 4 mei jl., waarin hij onder de kop ‘Rechterlijke misleiding’ schrijft dat de President van de Hoge Raad zichzelf tot de leider maakt van een veelomvattende nationale strafrechtelijke cover up; om daaraan toe te voegen, dat ‘aan een lichaam dat zich zo corrumpeert, herzieningsonderzoek niet (kan) worden overgelaten’. Eerder hadden we al in NJB (2010-8) kunnen lezen dat de Hoge Raad nova zoekt en vindt, desnoods ook waar ze niet zijn, als dat kan bijdragen tot het resultaat dat de herziening wordt gelast.
Prof. Wagenaar vindt dat de rechterlijke macht zich gediskwalificeerd heeft en bewijs geleverd heeft geacht waar dat niet geleverd geacht had mogen worden. In deze gevallen, waarin bij niet de eersten de besten twijfel aan het geleverd geachte bewijs bestaat, of zelfs dat bewijs door hen carrément van de hand wordt gewezen, kan het niet aan diezelfde rechterlijke macht – die immers in zijn opvatting de gelederen sluit – zijn de gemaakte fouten te corrigeren.
Het lijkt mij van belang dat de hele juridische wereld zich hiermee bezig gaat houden. Dat wij zonder enige reserve ons buigen over Wagenaars betoog. En dat niet in een vlotte reactie, zoals we dat van regeringswege vaak zien gebeuren, maar breed doordacht. Een oproep aan de vijf Procureurs-Generaal, aan de Raad voor de rechtspraak, aan de Nederlandse Orde van Advocaten, aan het ministerie, aan de rechtsgeleerde hoogleraren, lijkt niet ongepast. Eigenlijk zouden alle weldenkende mensen die er interesse voor kunnen opbrengen zich de kwestie moeten aantrekken.

(E.A.M. Santen, advocaat te Amsterdam)

Advertentie