De Algemene Raad heeft met grote waardering kennisgenomen van het advies dat Arthur Docters van Leeuwen heeft uitgebracht over het systeem van toezicht op de advocatuur. Net als Docters van Leeuwen en onlangs ook de minister van Justitie constateren wij dat er geen grote incidenten zijn geweest die aanleiding geven voor een ingrijpende wijziging van ons toezicht. Wel wil de Orde dat het beter voldoet aan de eisen van transparantie en uniformiteit die passen bij deze tijd.
Docters van Leeuwen heeft heel gedegen en onafhankelijk naar ons toezichtsysteem gekeken en uiterst bruikbare en plausibele aanbevelingen ter verbetering gedaan. Met de Algemene Raad is hij van mening dat het niet wenselijk is een externe toezichthouder aan te stellen, omdat daarmee de onafhankelijkheid van de advocatuur in het gedrang zou komen. Ook de minister wil dat trouwens niet.
De Algemene Raad onderkent wel de noodzaak van grotere transparantie, toegankelijkheid en professionaliteit in ons toezicht. Een onafhankelijke rapporteur kan ertoe bijdragen dat de kwaliteit van het toezicht verbetert en transparanter wordt voor de buitenwereld. Zo krijgen rechtzoekenden de garantie dat het interne toezicht door de deken niet te ‘collegiaal’ plaatsvindt. In dat algemeen belang is het dus goed om onafhankelijke controle op ons in wezen collegiale toezicht te introduceren.

Meer transparantie en uniformiteit in het toezicht en de klachtenafhandeling juicht de Algemene Raad toe. Omdat hiervoor geen nieuwe wetgeving is vereist, wil hij dit direct ter hand nemen en zo snel mogelijk tot harmonisering van alle handhavingregels komen. Een klacht zou overal in Nederland op dezelfde wijze moeten worden behandeld. Elke Raad van Toezicht moet op dezelfde wijze rapporteren en verantwoording afleggen over de klachtbehandeling. Zo kan betrouwbaar en transparant verantwoording worden afgelegd over het toezicht op de advocatuur. Mede hierdoor zal het vertrouwen in onze beroepsgroep verder toenemen.

Advertentie