Het uurtarief curatoren en bewindvoerders is per 1 januari 2010 vastgesteld op H 194. De Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling, opgesteld door het landelijk overleg van rech-ters-commissarissen insolventies (Recofa) na overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Vereniging Insolventierecht Advocaten (Insolad), sluiten aan op het Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken. Dit procesreglement behandelt de indiening en behandeling van verzoekschriften die strekken tot faillietverklaring en het verlenen van surseance van betaling. De Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling bevatten regels voor de verdere behandeling van faillissementen en surseances van betaling. De salarisbepaling vindt plaats overeenkomstig de Richtlijnen in faillissementen en surseances van betaling. Het uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari (voor het eerst per 1 januari 1997) aangepast met een percentage dat overeenkomt met het procentuele verschil tussen het indexcijfer cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, reeks voor de Overheid (juli-publicatie) van enig jaar en het overeenkomstige indexcijfer in het voorgaande jaar. In verband met wijzigingen die met enige regelmaat in de tekst van de Richtlijnen worden aangebracht, is de meest recente versie van het brondocument te vinden op:

http://www.rechtspraak.nl/Naar+de+rechter/Landelijke+regelingen/Sector+civiel+recht.

Advertentie