Overtreding van financiële gedragsregels, ondermaatse prestaties en (mis)communicatie met de cliënt waren in 2009 de voornaamste bron van gegronde klachten bij de tuchtrechter.

Dit blijkt uit het jaarverslag dat een dezer dagen verschijnt. Dit eerste jaarverslag van raden en hof gezamenlijk wordt in beperkte oplage uitgebracht, maar is door iedereen als pdf-bestand te downloaden.
De ‘klachtdichtheid’ per raad van discipline blijkt onderling nogal te verschillen. In Amsterdam, Arnhem en Den Haag ligt het aantal nieuwe klachtzaken per 100 advocaten tussen vijf en zes; in Den Bosch en Leeuwarden ligt dit cijfer boven de tien. Bij het Hof van Discipline werden in het afgelopen jaar 302 beroepszaken ingediend: 1,9 per 100 advocaten.
In 2009 werden er bij de raden 1020 nieuwe zaken aangebracht. Van de behandelde klachtzaken bij de raden van discipline eindigt meer dan de helft in een ongegrond- of niet-ontvankelijkverklaring. Bij het Hof van Discipline is nog geen tien procent van de beroepszaken niet-ontvankelijk en zijn de (deels) gegronde en ongegronde beslissingen getalsmatig met elkaar in evenwicht.
Bij de raden gingen de meeste (gegronde) klachten over het ondermaats presteren (36 keer), overtreding van financiële regels (Gedragsregel 23 en volgende: 29 keer) en slechte communicatie met de cliënt (26 keer). In 2009 legden de raden de volgende maatregelen op: 110 waarschuwingen, 67 berispingen, 22 voorwaardelijke schorsingen, 32 onvoorwaardelijke schorsingen, 13 schrappingen en 3 schorsingen voor onbepaalde tijd op grond van art. 60b Advocatenwet.
De meeste door het hof gegrond bevonden klachten gingen over presteren onder de maat (30) en overtreding van financiële regels (14). Het hof gaf 43 waarschuwingen (2008: 40), 19 berispingen (17), 7 voorwaardelijke schorsingen (10), 11 onvoorwaardelijke schorsingen (9) en schrapte drie advocaten van het tableau. (In 2008 werden twee advocaten geschrapt.) Overigens zijn de cijfers in eerste aanleg en in hoger beroep niet zomaar te vergelijken, want meestal doet het hof op beslissingen van de raden pas in het volgende kalenderjaar uitspraak.

Het jaarverslag beschrijft ook de werking en organisatie van het tuchtrecht, en geeft een korte beschrijving van de in 2009 opgelegde schorsingen en schrappingen, alsmede samenvattingen van een aantal in het oog springende uitspraken, die in een aantal gevallen de landelijke media hebben gehaald. Ook de samenstelling van de tuchtcolleges wordt vermeld, aan de hand van de namen van voorzitters, kroonleden, advocaatleden, griffiers en hun respectievelijke plaatsvervangers. Het is de bedoeling dat volgend jaar ook de aantallen klachten worden meegenomen die bij de plaatselijke dekens worden ingediend.

Robert Sanders, Beleidsadviseur Orde

Advertentie