Een neveneffect van een kroniek is dat een behandelde uitspraak snel kan worden ingehaald door nieuwe jurisprudentie. Met dank aan mr. Willemijn Fick-Nolet, advocaat te Den Bosch maken wij u attent op het arrest van de Hoge Raad van 9 juli 2010 (RAV 2010, 90). Anders dan in het in de kroniek onder het kopje ‘verjaring’ behandelde arrest van 9 oktober 2009 (RAV 2010, 5) heeft de Hoge Raad in het arrest van 9 juli 2010 geoordeeld dat de (korte) verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW reeds een aanvang neemt op het moment dat een vordering in rechte aanhangig wordt gemaakt. Uiteraard zal laatstgenoemd arrest ook in de Kroniek Aansprakelijkheidsrecht 2010 worden behandeld.

(Laure Couvret, Gert-Jan de Jager, Miranda Koevoets, Andre Reznitchenko)

Advertentie