Met de belangen van slachtoffers van een misdrijf die later als getuige optreden in de strafzaak wordt te weinig rekening gehouden. Professionals in de strafrechtketen hebben weinig oog voor die belangen, omdat de aandacht vooral uitgaat naar de verdachte. Slachtoffers kunnen de rechtsgang daardoor als een nieuwe lijdensweg ervaren (‘secundaire victimisatie’) en dreigen het vertrouwen in zichzelf, de toekomst, de wereld en het rechtssyteem te verliezen. Wel kan een slachtofferadvocaat het gevoel van ‘overgeleverd te zijn’ enigszins wegnemen. Dat staat in het WODC-rapport Eén keer is genoeg. Minister Hirsch Ballin wil secundaire victimisatie tegengaan. Een aantal verbeteringen, zoals het inzagerecht in het eigen dossier, zijn al in gang gezet met de nieuwe Wet versterking positie van het slachtoffer in het strafproces. Maar rechters lijken zich vooralsnog nauwelijks bewust van de implicaties van die wet, namelijk dat een slachtoffer ook als slachtoffer moet worden beschouwd tot het tegendeel is bewezen. ‘Slachtofferbelangen worden vooral meegenomen zolang zij niet te veel kosten en niet strijdig zijn met de belangen van de verdachte of van het strafproces,’ schrijven de onderzoekers.

Advertentie