Recensie De advocaat in mediation
In de recensie van het boek De advocaat in mediation (Advocatenblad 2011-2) kan de vermelding van de Europese Mediation Richtlijn (2008/52/EG) worden aangevuld met de opmerking dat de Richtlijn natuurlijk nog wel nog moet worden geïmplementeerd, en dat het dus nog onzeker is op welke wijze dit zal geschieden door de Nederlandse wetgever.
Bij de recensie was de naam van auteur Theo van Schagen, redactielid, weggevallen. (red.)

Rotterdam in plaats van Amsterdam
Jan Loorbach, auteur van ‘Advocaat mag niet twee partijen dienen’ (Advocatenblad 2011-2, p. 31v.), is als advocaat niet in Amsterdam maar in Rotterdam gevestigd. (red.)

Veranderingen griffierechtenstelsel
In het artikel ‘Veranderingen griffierechtenstelsel sinds 1 november jl. én per 1 januari a.s.’ lijkt Robert Hendrikse (Advocatenblad 2010-15) te suggereren dat in verzoekschriften additionele aanzeggingen moeten worden opgenomen. Maar in een verzoekschriftprocedure worden door de verzoekende partij geen aanzeggingen gedaan aan de verweerders of belanghebbenden in die verzoekschriftprocedure. Nadat het verzoekschrift wordt ingediend bij de betreffende rechterlijke instantie, zal de griffier van deze instantie op grond van art. 271 Rv deze partijen dienen op te roepen bij gewone brief, tenzij de rechter anders bepaalt.
Of de griffier in zijn brief aan verweerders of belanghebbenden zal moeten vermelden dat de rechter ex art. 82 lid 4 Rv een ingediend verweerschrift buiten beschouwing laat indien door deze partijen het griffierecht niet tijdig wordt betaald, laten wij hier in het midden. Voor de vereisten die op dit punt worden gesteld aan de inhoud van verzoekschriften, verandert er als gevolg van de invoering van de Wgbz echter niets.
(Winand Westenbroek en Maarten de Boorder, 
advocaten bij Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam)

Advertentie