Den Haag heeft meer in petto voor de advocatuur dan de wijziging van de Advocatenwet (Kamerstukken 32 382, ‘Van Wijmen’), waarover wij in het vorige nummer van dit blad berichtten. Een ‘eindejaarsoverzicht’ van de andere grote advocatuurlijke onderwerpen die spelen.
Wat betreft het toezicht op de advocatuur gaat het gerucht dat het kabinet allang voor het BFT heeft gekozen. De regering zelf echter kondigt aan pas begin 2011, na de Orde, met een standpunt te komen. Dan nemen ze meteen de geheimhoudings- en verschoningsplicht mee. Ook over de organisatiestructuur van de advocatuur en over de toekomst van de advocaat in dienstbetrekking zal het kabinet pas haar standpunt bepalen in of na overleg met de Orde.
Concreter zijn de plannen voor een landelijke cassatiebalie. Het wetsvoorstel Versterking cassatierechtspraak wordt dezer dagen ingediend bij de Tweede Kamer.
Akelig concreet zijn de bezuinigingsplannen van het vorige kabinet op de toevoegingen. Wat is er na de acties van de balie van over gebleven? Dat staat in een concept-besluit dat op 18 november jl. is gepubliceerd in de Staatscourant. De bezuinigingen uit het nieuwe Regeerakkoord komen daar straks nog bij.
Het Regeerakkoord vermeldt ook dat de griffierechten in civiele en bestuursrechtelijke zaken kostendekkend moeten worden – nadat het griffierechtstelsel per 1 november jl. al ingrijpend is gewijzigd. Wat ‘kostendekkend’ precies betekent zal blijken uit het voorontwerp dat voor 1 mei 2011 zal worden gepubliceerd.

Marian Verburgh, Stafjurist Raad van discipline Amsterdam

Advertentie