Intussen op het Binnenhof…

Ineens regent het concrete (bezuinigings)voorstellen in de rechtspleging. De rechtzoekende die niet eerst langs het Juridisch Loket is gegaan, betaalt straks een hogere eigen bijdrage voor een toevoeging.1 Daarnaast leidt in asielzaken de nieuwe asielprocedure tot een andere toevoegingsvergoeding voor de advocaat.2 Beide plannen zijn nog afkomstig van het vorige kabinet en moeten dit jaar van kracht worden. Een derde ontwerpbesluit3 regelt de piketvergoeding voor rechtshulp tijdens politieverhoren (zie verderop in deze Actualiteiten, red.). Dit ‘Salduz-besluit’ vloeit niet voort uit bezuinigingsdoelstellingen van de regering, maar de vergoeding is volgens de Vereniging van Strafrechtadvocaten veel te laag. Daarbovenop moet de rechtshulp vanaf 2014 nog eens €50 miljoen per jaar goedkoper worden. Daartoe kunnen straks echtscheidingen zonder advocaat aangevraagd worden en… gaan de toevoegingstarieven voor advocaten omlaag.
Verder wil de regering vanaf 2013 de griffierechten ‘kostendekkend’ maken, behalve in asiel-, kinder- en strafzaken (zie hiervoor ook verderop in deze Actualiteiten, red.). Opbrengst €240 miljoen per jaar. Als dit doorgaat, moet de burger volgens de Raad voor de rechtspraak straks soms twintig keer zoveel griffierecht betalen. De NVvR en de Nationale ombudsman menen dat de rechtsstaat in gevaar komt.4 Ook tegen de aangekondigde bezuiniging van €10 miljoen op de RAIO-opleiding5 verzet de NVvR zich.

 

Noten
1 Stcrt. nr. 18130, 18-11-2010.
2 Stcrt. 2011, nr. 702, 18-1-2011.
3 Stcrt. 2011, nr. 1322, 25-1-2011.
4 Zie ook de vragen van 26-1-2011 van Tweede Kamerlid Jansen (SP), kv-tk 2011Z01378.
5 Een conceptregeling wordt naar verwachting in maart in consultatie gebracht.

Advertentie