Raad van Discipline Amsterdam 31 augustus 2009, zaaknr. 09-124A, LJN: YA0087

Advocaat die drie dagen per week (tijdelijk) als bedrijfsjurist werkzaam is, kan zich daarmee niet aan het tuchtrecht onttrekken. Hoedanigheid van advocaat kan op deze wijze niet worden ‘afgelegd’.

– Art. 46 Advocatenwet (2.1 Wat in het algemeen niet betaamt)
– Gedragsregel 29

Feiten
Mr. X heeft zich voor een periode van vier maanden drie dagen per week uitgeleend bij een derde en bleef één dag per week werkzaam als advocaat. Voor een dochtervennootschap van die derde heeft mr. X een arbeidsgeschil behandeld. Mr. X heeft correspondentie met de advocaat van de wederpartij in het geding gebracht en verslag gedaan van met die advocaat gevoerde schikkingsonderhandelingen. Mr. X heeft zonder toestemming van de advocaat van de wederpartij schriftelijk de rechter benaderd nadat een uitspraak was gevraagd. Tijdens de mondelinge behandeling heeft mr. X de advocaat van de wederpartij bevestigd dat hij advocaat is.

Klacht
De klacht houdt in dat mr. X in strijd met art. 46 van de Advocatenwet heeft gehandeld doordat mr. X:
a) in een rechtsgeding zonder verplichte procesvertegenwoordiging (ontbindingsprocedure van een arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter) zich jegens klager niet bekend heeft gemaakt als advocaat, maar zich heeft gepresenteerd als legal counsel;
b) confraternele correspondentie aan de kantonrechter heeft overgelegd en mededelingen heeft gedaan over het verloop en resultaat van schikkingonderhandelingen;
c) zich schriftelijk tot de kantonrechter heeft gewend nadat door partijen om een uitspraak is gevraagd.

Raad
Een advocaat moet in zijn contacten met derden misverstand vermijden over de hoedanigheid waarin hij in de gegeven situatie optreedt. Anders dan door zich van het tableau te laten schrappen, kan een advocaat er niet voor kiezen zijn hoedanigheid van advocaat tijdelijk af te leggen en zich zo onttrekken aan het tuchtrecht. Mr. X had van het begin af aan duidelijk moeten maken dat hij advocaat is, althans had ieder misverstand ter zake moeten wegnemen. De raad verklaart de klacht gegrond en legt de maatregel van enkele waarschuwing op.

Advertentie