-Hof van Discipline, 15 maart 2010, nr. 5602, LJN YA0525
-Raad van Discipline ’s-Gravenhage,
7 september 2009

Een mededeling van een advocaat aan de opvolgend advocaat dat op betalende basis aan een cliënt rechtsbijstand is verleend valt niet onder de geheimhoudingsplicht.

-Advocatenwet art. 46 (Zorg voor de cliënt)
-Gedragsregel 5

Feiten
Mr. X heeft klager jarenlang als raadsvrouw bijgestaan. Nadat de rechtsbijstand van mr. X in december 2007 was geëindigd, heeft mr. P klager als raadsman bijgestaan.
In oktober 2008 heeft mr. X mr. P. desgevraagd meegedeeld dat zij klager als raadsvrouw op declaratiebasis heeft bijgestaan.
Ter zake van de verleende rechtsbijstand heeft klager een vordering ingesteld tegen mr. P bij een rechtbank. In de procedure is namens mr. P onder meer naar voren gebracht dat hij destijds op goede gronden heeft kunnen aannemen dat klager niet in aanmerking kwam voor gefinancierde rechtshulp en dat mr. X mr. P heeft meegedeeld dat aan haar geen toevoeging is verstrekt en dat zij gewoon declaraties heeft gezonden.

Klacht
De klacht houdt in dat mr. X aan mr. P persoonlijke gegevens betreffende klager heeft verstrekt die onder de geheimhoudingsplicht van een advocaat vallen.

Overwegingen raad
In het algemeen geldt dat de advocaat verplicht is tot geheimhouding. De verplichting tot geheimhouding kan uitzondering lijden indien de advocaat wordt benaderd met een verzoek om informatie door de opvolgende advocaat die de behandeling van de zaak voortzet op toevoegingsbasis. Dan immers dient door de benaderde advocaat en de opvolgende advocaat een afspraak te worden gemaakt over de verdeling van de toevoegingsvergoeding. Niet gebleken is dat mr. X enig onderzoek heeft gedaan naar de context van het verzoek van mr. P. Mr. X heeft haar geheimhoudingsplicht geschonden.

Beslissing raad
Verklaart de klacht gegrond en legt als maatregel op een enkele waarschuwing.

Overwegingen hof

Zoals de raad terecht heeft geoordeeld geldt in het algemeen dat een advocaat tot geheimhouding verplicht is. Dat betekent dat een advocaat dient te zwijgen over bijzonderheden van de door hem behandelde zaken, de persoon van zijn cliënt en de aard en de omvang van diens belangen.
Naar het oordeel van het hof mocht klaagster op grond van de door mr. P aan haar gedane mededeling aannemen dat hij als [opvolgend] advocaat voor klager optrad en mocht zij de gevraagde informatie geven. Het ging slechts om de vraag of mr. X al dan niet op declaratiebasis voor klager was opgetreden en deze informatie sec, welke mr. P ook elders had kunnen verkrijgen, valt niet onder de geheimhoudingsplicht.

Beslissing hof

Vernietigt de beslissing van de raad en, opnieuw rechtdoende, verklaart de klacht ongegrond.

Advertentie