Hof van Discipline 22 januari 2010, zaaknr. 5527, LJN: YA0271 Raad van Discipline ’s-Hertogenbosch 8 juni 2009

Een advocaat dient terughoudend te zijn waar hij eerst als advocaat en later als mediator optreedt. Een advocaat die een declaratie verstuurt voor werkzaamheden als mediator zonder dat ter zake, zoals overeengekomen, afspraken zijn gemaakt, handelt klachtwaardig.

– Art. 46 Advocatenwet (1.2 Vereiste communicatie met de cliënt; 1.4.3.1 Financiële verhouding; 2.4 Vermijden van belangenconflicten)
– Gedragsregel 7 lid 1 en Gedragsregel 8

Feiten
Klaagster heeft zich tot mr. X gewend in verband met een echtscheiding. In een eerste gesprek heeft mr. X klaagster een brochure meegegeven en haar gevraagd deze aan haar echtgenoot te overhandigen en hem te verzoeken contact op te nemen met mr. X teneinde na te gaan op welke wijze de echtscheiding tot stand zou kunnen worden gebracht. Toen de echtgenoot dit naliet, vroeg klaagster mr. X om als haar advocaat op te treden. Mr. X heeft deze opdracht aanvaard en de echtgenoot van klaagster schriftelijk benaderd.
Daarop heeft de echtgenoot van klaagster alsnog contact opgenomen met mr. X, als gevolg waarvan mr. X klaagster – met enige druk – heeft weten te bewegen alsnog een mediationtraject in te gaan. Mr. X is daarbij opgetreden als mediator.
Na het inwinnen van een second opinion heeft klaagster de mediation gestaakt. Mr. X heeft klaagster vervolgens een declaratie gestuurd ter zake van zijn werkzaamheden als advocaat en voor de helft van zijn honorarium als mediator.

Klacht
Mr. X heeft klaagster onder druk gezet akkoord te gaan met mediation.
Mr. X heeft ten onrechte een declaratie gestuurd voor zijn optreden als advocaat alsmede voor zijn optreden als mediator.

Overwegingen raad
De raad is van oordeel dat mr. X klachtwaardig heeft gehandeld doordat hij klaagster dreigde zich als advocaat te zullen onttrekken als zij niet instemde met mediation. Voor wat betreft de declaratie voor de werkzaamheden als mediator signaleert de raad dat ter zake van de mediation is overeengekomen dat over de wijze van onderlinge verdeling van de kosten in het kader van de bemiddeling afspraken gemaakt zouden worden. Bij die stand van zaken gaat het niet aan zonder verder overleg klaagster een rekening voor de helft van de mediationkosten te sturen.

Beslissing raad
Verklaart de klacht gegrond, legt een waarschuwing op.

Hof
Het hof bekrachtigt de beslissing van de raad.

Advertentie