-Raad van Discipline Amsterdam 19 april 2010, LJN: YA0578

Indien een advocaat zich jegens de wederpartij persoonlijk garant stelt voor de nakoming van de financiële verplichtingen van zijn cliënt, moet de wederpartij erop kunnen vertrouwen dat de advocaat, na daartoe te zijn aangesproken, zijn verplichting uit hoofde van die garantstelling onverwijld zal nakomen.

-Art. 46 Advocatenwet (3 Wat een behoorlijk advocaat betaamt jegens de wederpartij)

Feiten
De cliënte van mr. X heeft haar hond ondergebracht in het dierenopvangcentrum van klaagster. Zij was hiervoor aan klaagster € 325 verschuldigd. Nadat de cliënte in gebreke was gebleven met de betaling van dit bedrag, is een betalingsregeling overeengekomen tussen klaagster en de cliënte, waarbij mr. X zich garant heeft gesteld voor de nakoming van de overeengekomen regeling door zijn cliënte.
Aangezien de cliënte de betalingsregeling niet nakwam, heeft mr. Y, gemachtigde van klaagster, mr. X onder verwijzing naar de garantstelling verzocht het resterende bedrag van € 280 te voldoen.
Omdat betaling door mr. X uitbleef, heeft mr. Y drie maal gerappelleerd. Vervolgens heeft mr. Y een klacht ingediend bij de deken.
Mr. X heeft de deken bericht dat zijn cliënte een bedrag van € 50 aan hem had voldaan, welk bedrag hij heeft overgemaakt aan klaagster, en dat hij het restantbedrag van € 230 inmiddels aan klaagster had overgemaakt.

Klacht
Mr. X, die zich garant heeft gesteld voor de nakoming van een tussen zijn cliënte en klaagster overeengekomen regeling, is, ondanks verschillende verzoeken daartoe van klaagster niet overgegaan tot betaling aan klaagster van het bedrag, waarvoor mr. X zich garant heeft gesteld.

Overwegingen
Voor zover mr. X zich op het standpunt stelt dat hij zich als privépersoon voor zijn cliënte garant heeft gesteld en niet in zijn hoedanigheid van advocaat, miskent mr. X dat een advocaat elk misverstand dient te vermijden over de hoedanigheid waarin hij optreedt. Mr. X heeft zich voor zijn garantstelling bediend van zijn kantoorbriefpapier en spreekt in de betreffende brief herhaaldelijk van ‘cliënte’. Gelet hierop mocht klaagster er dan ook van uitgaan dat mr. X zich in zijn hoedanigheid van advocaat van klaagsters wederpartij garant stelde.
Indien een advocaat zich jegens de wederpartij persoonlijk garant stelt voor de nakoming van de financiële verplichtingen van zijn cliënt, moet de wederpartij erop kunnen vertrouwen dat de advocaat, na daartoe te zijn aangesproken, zijn verplichting uit hoofde van de garantstelling onverwijld zal nakomen.
Mr. X is, hoewel hij zich ondubbelzinnig garant had gesteld voor de nakoming van de betalingsregeling door zijn cliënte, niet direct nadat de gemachtigde van klaagster dit had verzocht tot betaling van het door zijn cliënte aan klaagster verschuldigde bedrag overgegaan. Eerst nadat de gemachtigde van klaagster mr. X hiertoe herhaaldelijk telefonisch en schriftelijk had aangemaand en zich ten slotte tot de deken had gewend, heeft mr. X het restantbedrag betaald.
Door deze handelwijze heeft mr. X het vertrouwen in de advocatuur geschaad.

Beslissing
Verklaart de klacht gegrond en legt aan mr. X op de maatregel van enkele waarschuwing.

Advertentie