-Raad van Discipline Arnhem 8 maart 2010, LJN: YA0597

Het staat een advocaat vrij namens een vennootschap op te treden tegen een 50%-aandeelhouder die het daarmee oneens is. Geen tegenstrijdig belang.

-Art. 46 Advocatenwet (3 Wat een behoorlijk advocaat betaamt ten opzichte van de wederpartij)
-Gedragsregel 7

Feiten
Klaagster is houdster van 50% van het aandelenkapitaal van de besloten vennootschap V. De andere 50% wordt al dan niet middellijk gehouden door A. Enig bestuurder van V is A Beheer.
Mr. X treedt op verzoek van A Beheer op als advocaat van V. Hij heeft klaagster gesommeerd tot betaling van een schuld uit hoofde van rekening-courant.
Mr. Y heeft daarop namens klaagster aan mr. X kenbaar gemaakt dat klaagster, omdat V voor 50% door haar wordt gehouden, er niet mee instemt dat mr. X voor V tegen haar optreedt, en verlangd dat mr. X zijn werkzaamheden voor V zou beëindigen.
Volgens mr. X is hier geen sprake van het behartigen van tegenstrijdige belangen. Klaagsters hoedanigheid van aandeelhouder laat volgens mr. X onverlet dat hij namens V tegen klaagster kan optreden.
Mr. Y heeft er vervolgens nog op gewezen dat de statuten van V bepalen dat ter zake van het voeren van rechtsgedingen een aandeelhoudersbesluit nodig is, welk besluit er niet is omdat klaagster daarmee niet instemt.

Klacht
Het staat mr. X niet vrij om voor V op te treden omdat:
-klaagster 50% van de aandelen houdt in V en hij zich er als medeaandeelhouder niet mee kan verenigen dat mr. X voor die vennootschap optreedt;
-mr. X namens V rechtsgedingen heeft aangekondigd terwijl het daarvoor benodigde aandeelhoudersbesluit ontbreekt;
-mr. X niet alleen optreedt voor V, maar ook voor A en de laatste zowel als bestuurder van V als als medeaandeelhouder zijn positie ten koste van klager tracht te verstevigen;
-er aldus sprake is van een tegenstrijdig belang nu mr. X zowel de belangen van V als die van A behartigt.

Overwegingen raad

Mr. X treedt op voor de vennootschap V en niet voor A of A Beheer. Deze laatste is weliswaar bestuurder van V, maar het is V die de hulp van mr. X heeft ingeroepen. Mr. X behartigt aldus de belangen van V. In die rol staat het hem vrij om tegen klaagster op te treden. Dat wordt niet anders nu mr. X zijn opdracht van A Beheer, de daartoe bevoegde bestuurder van V, en de facto van A heeft gekregen.
Het is een misverstand om te denken dat, omdat klaagster houdster is van 50% van het aandelenkapitaal van V, sprake is van tegenstrijdig belang. Mr. X treedt als advocaat van V niet óók voor klaagster op.
Bovendien is procederen nog niet aan de orde. Mr. X heeft wel rechtsmaatregelen aangekondigd, maar daarmee is nog niet gezegd dat die ook daadwerkelijk zullen (kunnen) volgen en (in het licht van het vorenstaande) evenmin dat de keuze om daartoe over te gaan alsdan op gespannen voet zal staan met regel 7 van de Gedragsregels.

Beslissing

Verklaart de klacht ongegrond.

Advertentie