Raad van Discipline Den Bosch 21 september 2009, LJN: YA0147

– Art. 46 Advocatenwet (1.2 Communicatie met cliënt)
– Gedragsregel 1
– Richtlijn AR Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

Feiten
Klager is bijgestaan door twee kantoorgenoten van mr. X.
Klager heeft zich bij mr. X als klachtfunctionaris op grond van het door het kantoor gehanteerde klachtenreglement beklaagd, dat zijn belangen door de betreffende kantoorgenoten niet naar behoren zijn behartigd. Op die klacht heeft klager geen reactie ontvangen.

Klacht
Mr. X heeft als klachtfunctionaris niet op de klacht van klager gereageerd.

Overwegingen raad
Als tuchtrechter onderzoekt de raad of de advocaat heeft gehandeld in strijd met de zorg die hij als advocaat behoort te betrachten tegenover degene wiens belangen hij behartigt.
Het kantoor in kwestie hanteert een klachtenreglement, waarin de klachtfunctionaris een belangrijke rol speelt. Indien een kantoor een dergelijk klachtreglement met een dergelijke klachtfunctionaris heeft, dan dient dat reglement ook behoorlijk en betamelijk te worden nageleefd. Vast is komen te staan dat dit in casu door mr. X niet is gebeurd, doordat hij niet schriftelijk op de klacht heeft gereageerd. De klacht van klager is dan ook gegrond. Echter, zonder voorbehoud zijn door mr. X schriftelijk rechtstreeks aan klager excuses gemaakt.
Bovendien heeft mr. X ter zitting nogmaals zijn excuses aan klager aangeboden. Ook heeft mr. X aangegeven, dat het systeem met betrekking tot het interne klachtenreglement nu verbeterd is. Dat maakt de handelwijze van mr. X niet zodanig laakbaar dat een maatregel opgelegd dient te worden.

Beslissing raad
Verklaart de klacht gegrond doch legt geen maatregel op.

Advertentie