Advocaat nalatig bij voorlichting over aanwenden rechtsmiddel; signalering van cliënte omtrent onjuistheden genegeerd; vordering schadeloosstelling cliënte niet onderbouwd en niet toewijsbaar.

Bindend Advies d.d. 13 mei 2009, ADV 08-0185 Geschillencommissie Advocatuur
(mrs. Koster-Vaags, Van Steen en Nauta-Sluys)

Klacht
De advocaat heeft fouten in de beschikking van de rechtbank inzake vaststelling van de kinderalimentatie niet gesignaleerd. Hij heeft niet gereageerd op herhaaldelijke signalering van die fouten door cliënte. Evenmin heeft de advocaat advies verstrekt over herstel van die fouten zoals de mogelijkheid van hoger beroep. De advocaat heeft de beroepstermijn laten verlopen, verkeerde informatie verstrekt en geen nadere uitleg gegeven. Zo heeft de advocaat gemeld dat de toegekende alimentatie per kind is, terwijl de rechtbank in haar beschikking heeft vermeld dat deze voor beide kinderen tezamen is. Ook heeft de advocaat gemeld dat de rechtbank is uitgegaan van een brutosalaris van cliënte, terwijl in de beschikking van de rechtbank letterlijk staat vermeld ‘nettosalaris’. Volgens de cliënte heeft de advocaat ten onrechte aangegeven dat het echtscheidingsconvenant nog geldt naast de beschikking van de rechtbank. Bovendien heeft de advocaat zonder overleg een concept-verzoekschrift gestuurd naar de wederpartij. De advocaat heeft een correctie met terugwerkende kracht ondermijnd en heeft ten onrechte gemeld dat de cliënte om haar moverende redenen afziet van hoger beroep. De advocaat heeft geweigerd om de aangerichte schade te compenseren.
Verweer
De advocaat stelt zich op het standpunt dat hij destijds de correcte gegevens aan de rechtbank heeft overgelegd. De advocaat heeft nimmer opdracht gekregen om tegen de beschikking van de rechtbank in hoger beroep te gaan. Hij heeft de cliënte erop gewezen dat een appèlprocedure lang duurt en ook weer procesrisico’s met zich meebrengt. De advocaat is van mening dat zijn draagkrachtberekening wellicht niet perfect is, maar wel een goed uitgangspunt is. Na de beschikking van de rechtbank hebben zich wijzigingen van omstandigheden voorgedaan die de nodige consequenties zouden hebben gehad voor de hoogte van de alimentatie. Uiteindelijk is niet gekozen voor het instellen van hoger beroep bij het gerechtshof, maar voor het indienen van een wijzigingsrekest bij de rechtbank – althans het voornemen daartoe. De advocaat erkent dat hij een fout heeft gemaakt door te schrijven dat de door de rechtbank opgelegde kinderalimentatie een bedrag betrof per maand per kind. In het verzoekschrift is de kwestie van de terugwerkende kracht van de kinderalimentatie opgenomen. De advocaat betwist dat de cliënte schade heeft geleden. Het onzekere karakter van de uitspraak van het gerechtshof moet worden afgezet tegen het voornemen van de advocaat om een wijzigingsrekest bij de rechtbank in te dienen.

Beoordeling
Niet weersproken is dat de advocaat de juiste (financiële) gegevens heeft verstrekt aan de rechtbank. De rechtbank blijkt te zijn uitgegaan van een netto-inkomen van de vrouw (van H 1.904), terwijl dit volgens de cliënte om het bruto-bedrag ging. Nadien heeft onvoldoende duidelijke voorlichting plaatsgevonden en de mogelijkheid van hoger beroep is niet, of onvoldoende, besproken. Evenmin is voorlichting gegeven over de mogelijkheid van een wijzingsrekest. Voorts is door de advocaat een onjuiste weergave van de beschikking gegeven aan cliënte. Daar komt bij dat cliënte bij herhaling signalen heeft gegeven omtrent onjuistheden. Ook na herhaald aandringen heeft de advocaat daar niet op gereageerd. Dat geschiedde eerst ná het verstrijken van de appèltermijn. De advocaat heeft derhalve niet gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.

De cliënte heeft echter nagelaten haar vordering tot schadeloosstelling te onderbouwen; de schadefactoren zijn voor de commissie onduidelijk gebleven. De procedure bij de commissie leent zich niet voor een uitvoerige schadebepaling, bij gebreke van een (nieuwe) rechterlijke beslissing inzake de kinderalimentatie.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht gegrond, en wijst de vordering tot schadeloosstelling af.

Luuk Hamer, advocaat te Amsterdam

Advertentie