In het oog springende wijzigingen

Het Landelijk overleg van de voorzitters van de sectoren civiel van de rechtbanken heeft op 14 februari jl. een nieuwe versie van de beslagsyllabus vastgesteld. Deze syllabus dient primair als handleiding voor voorzieningenrechters bij het beoordelen van beslagrekesten, maar advocaten kunnen daar natuurlijk ook hun voordeel mee doen door hun rekesten hier op af te stemmen.

Vermelding relevante procedures
De opsteller van het rekest dient voortaan ook melding te maken van alle lopende en beëindigde procedures in zowel Nederland als het buitenland die relevant kunnen zijn voor een goede beoordeling van de zaak. Ook alle eerder ingediende beslagrekesten moeten worden vermeld.

Aparte begroting vorderingen bij meerdere gerekestreerden

Bij meerdere gerekestreerden dient voortaan de vordering op elk van hen apart begroot te worden. Dit is slechts anders bij hoofdelijke aansprakelijkheid, maar dan dient wel gemotiveerd te worden gesteld waarom daarvan sprake is.

Voorlopig beslagverlof
Soms komt het voor dat er gerede twijfels bestaan over de gegrondheid van de vordering of de noodzaak om beslag te leggen, maar tegelijkertijd ook de vrees gerechtvaardigd is dat het beslagobject aan verhaal wordt onttrokken indien partijen vooraf worden gehoord. In een dergelijk scenario wordt het voor mogelijk gehouden om het verlof voorlopig te verlenen. Gelijktijdig dient dan te worden bepaald dat de voorzieningenrechter, alvorens definitief te beslissen, partijen op een in het verlof te noemen dag en uur zal horen, met de bepaling dat het voorlopig verlof alleen mag worden gebruikt als het beslag ten minste drie dagen voor die datum wordt gelegd en – voor zover van toepassing – is overbetekend.

Viermaal repeterend beslag
Evenals in de oude beslagsyllabus is in de nieuwe editie opgenomen dat een verkregen verlof slechts eenmaal kan worden gebruikt en dat gemotiveerd dient te worden gevraagd om verlof tot het herhaald leggen van het beslag. Nu staat daarbij vermeld dat bij een dergelijk repeterend beslag in de regel zal worden bepaald dat binnen dertig dagen na het eerste beslag nog driemaal beslag mag worden gelegd.

Derdenbeslag bij Vormerkung
Een heikel punt blijft het leggen van een derdenbeslag onder de koper van een registergoed of onder de met het transport belaste notaris na inschrijving van die koop in de openbare registers (vgl. art. 7:3 BW, de zgn. Vormerkung). Onder verwijzing naar HR 8 oktober 2010 (LJN: BN1252) wordt aangeraden om – behoudens bijzondere omstandigheden – in een verlof tot het leggen van derdenbeslag onder de notaris te bepalen dat het verlof niet geldt voor het gedeelte van de koopsom dat is bestemd voor aflossing van de hypotheekhouders en beslagleggers van vóór de Vormerkung.

Alertheid bij verkapte eigenbeslagen
In de oude beslagsyllabus was reeds bepaald dat in het algemeen geen beslagverlof wordt verleend indien de verzoeker met het beslag beoogt een jegens hem ten gunste van gerekestreerde gewezen uitvoerbaar bij voorraad verklaarde veroordeling te frustreren. Van een dergelijke frustratie kan ook sprake zijn indien verlof wordt gevraagd voor het leggen van beslag op een bedrag dat kort daarvoor door de verzoeker ter voldoening aan een veroordeling is betaald, reden waarom in die nieuwe versie wordt aangeraden om extra kritisch naar dergelijke rekesten te kijken.

Hans Vestjens, advocaat te Amsterdam1

Noot
1. Bij Van Doorne.

Advertentie