Geschillencommissie Advocatuur bindend advies d.d. 24 maart 2009, ADV 08-0217
(mrs. Jurgens, Schop en Zuur)

Declaratiegeschil: declareren in blokken van vijftien minuten is te grofmazig en biedt te weinig ruimte voor een nauwkeurige registratie van verrichte werkzaamheden.

Klacht
De advocaat heeft bijstand verleend bij een burengeschil. Cliënt kreeg de indruk dat de advocaat te veel tijd schreef en vroeg specificatie na ontvangst van de tweede declaratie. Daaruit bleek dat de advocaat in blokken van vijftien minuten declareerde; de cliënt was van deze methode niet eerder op de hoogte gesteld. De cliënt verzoekt vermindering van de declaratie.

Verweer
De cliënt heeft de opdrachtbevestiging getekend. Op zijn verzoek om specificatie heeft hij die ontvangen. De advocaat betwist te veel tijd te declareren. De cliënt bleef van de diensten gebruikmaken.

Beoordeling
De cliënt heeft in de door de advocaat overgelegde correspondentie en ter zitting in concrete termen bezwaar geuit tegen een aantal op de specificatie vermelde posten. Zonder dat de commissie de cliënt exact volgt in de door hem geuite bezwaren, acht zij wel voldoende aannemelijk dat de advocaat de door hem in concreto verrichte werkzaamheden onvoldoende nauwkeurig heeft gedeclareerd. Blijkens de stukken heeft de klachtenfunctionaris van het kantoor van de advocaat gesteld dat het niet mogelijk is per minuut te declareren en dat de advocaat normaliter in blokken van vijftien minuten declareert. Hoewel het de commissie ambtshalve bekend is dat het binnen de advocatuur gebruikelijk is de bestede tijd in rekeneenheden van een aantal minuten (blokken) te registreren, vindt de commissie de door de advocaat gehanteerde rekeneenheden van vijftien minuten in zijn algemeenheid te weinig genuanceerd. Aldus blijft naar het oordeel van de commissie te weinig ruimte voor een nauwkeurige registratie van de verrichte werkzaamheden. Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel dat de advocaat ten aanzien van de wijze van declareren niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelende advocaat mag worden verwacht.

Beslissing
De klacht is deels gegrond; de openstaande declaratie wordt verminderd met 200 euro inclusief btw en kantoorkosten.

Noot
De commissie deelt het bezwaar van de cliënt dat wordt gedeclareerd in blokken van vijftien minuten, temeer nu dit niet in de opdrachtbevestiging is opgenomen. Gebruikelijk is te declareren in blokjes van vijf of zes minuten, afhankelijk van het soort programma dat daarbij wordt gebruikt. De commissie vermindert daarom de declaratie.

LH

Advertentie