Geschillencommissie Advocatuur uitspraak d.d. 24 maart 2009, ADV 08-0121
(mrs. Jurgens, Schop en Zuur)

Klacht
Cliënt wenste bijstand bij hoger beroep tegen ongunstig vonnis van de rechtbank. Hij heeft de overeenkomst van opdracht ontvangen en bij terugzending zijn naam vervangen door die van zijn management-bv Volgens de cliënt ging het hierbij slechts om een administratieve wijziging. Voorts wenste de advocaat omgaande betaling van de voorschotnota, terwijl deze een betalingstermijn van vijftien dagen vermeldt. De advocaat heeft de zaak uiteindelijk niet in behandeling genomen. Cliënt moest daardoor een ander inschakelen, hetgeen hem 2.250 euro heeft gekost. Hij wenst dit bedrag terug te ontvangen als schade.

Verweer
Aan cliënt is medegedeeld dat het kantoor uitsluitend werkzaamheden verricht op basis van overeenkomst van opdracht en dat vooraf een voorschot diende te worden betaald. Dit is schriftelijk bevestigd, bij toezending van de overeenkomst van opdracht. Eerst na diverse rappellen werd deze opdracht terugontvangen, met wijziging van cliënt privé in diens bv Cliënt had niet eerder te kennen gegeven opdracht te willen geven namens zijn bv De advocaat liet weten dat aldus geen overeenkomst tot stand was gekomen en heeft de cliënt aangeraden zich tot een ander te wenden. Vanwege de vereiste spoed had de advocaat wel alvast het dossier (honderd pagina’s) bestudeerd en de voorschotnota verzonden.
Beoordeling
De commissie stelt vast dat partijen de intentie hadden dat de advocaat zou optreden voor de cliënt in privé. De wijziging van de identiteit van de opdrachtgever betreft een essentieel onderdeel van de overeenkomst tot dienstverlening. Dit klemt temeer nu de achterliggende kwestie een persoonlijke vordering betrof van cliënt en niet een van zijn bv Voorts staat vast dat de advocaat niet met de wijziging heeft ingestemd. Dientengevolge is geen overeenkomst tot stand gekomen en daardoor is evenmin overeengekomen het geschil voor te leggen aan de commissie.

Beslissing
De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil inhoudelijk te behandelen.

Download artikel als PDF

Advertentie