Werknemersgegevens in de data room, het screenen van het e-mailverkeer of het tappen van telefoongesprekken: in talloze situaties worden er persoonsgegevens verwerkt. In de gereedschapskist van de advocaat kunnen de basisbeginselen van het privacyrecht niet meer ontbreken. Thole en Van der Jagt maken duidelijk welke dat zijn.

Onlangs werd bekend dat een vooraanstaand strafrechtkantoor al ruim twee jaar lang op haar website onafgeschermd bezoekersstatistieken had bijgehouden.1 De IP-adressen van de bezoekers waren voor iedereen zichtbaar. Nagaan wie de site bezocht had, zou voor een kwaadwillende slechts kinderspel zijn. Gelukkig was dit datalek snel gedicht na een melding van Bits of Freedom (BoF). Op haar website houdt deze organisatie een zwartboek met datalekken bij. Ook reikt BoF jaarlijks de Big Brother Award uit voor de grootste privacymissers. Dat klinkt misschien ludiek, maar het legt tevens precies de vinger op de zere plek.
    Steeds vaker verschijnen er in de pers berichten over privacyschendingen. Soms wordt daartegen ook al met meer of minder succes in rechte opgetreden. Spraakmakende voorbeelden zijn de rechtszaken met betrekking tot de opslag van de vingerafdruk in het paspoort.2 Enerzijds willen bedrijven en overheden steeds meer gegevens verzamelen, anderzijds mogen zij daarbij de privacy van de betrokkenen niet veronachtzamen. De kunst is om goed met dit spanningsveld om te gaan.
    ‘Privacy’ is een ruim begrip. In de praktijk gaat het met name om het beschermen van persoonsgegevens. Om privacy compliant te zijn, zullen bedrijven en overheden zich moeten houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).3 Deze wet geeft aan wanneer persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Daarnaast bevatten andere wetten, zoals de Telecommunicatiewet of de Wet politieregisters, aanvullende of sectorspecifieke privacyregels. Momenteel is het privacyrecht volop in beweging. Zowel op Europees als op nationaal niveau wordt er gewerkt aan herziening van de regelgeving, zodat deze met de praktijkontwikkelingen in de pas loopt.4

Twitterende werknemers
Hot item is het gebruik van social media op de werkvloer. Vooral jongere werknemers maken gretig gebruik van netwerken zoals Facebook, Hyves en LinkedIn, en in de baas zijn tijd kun je snel even een krabbel plaatsen op je Hyves pagina, een foto taggen op Facebook of twitteren. Maar wat mag een werkgever eigenlijk voorschrijven als het gaat om het gebruik van social media op de werkplek?5 Op hun beurt hebben werkgevers social media ontdekt als een belangrijke bron van informatie over bijvoorbeeld sollicitanten. Even iemand googelen, wie doet dat niet? Mogen werkgevers internet wel afstruinen op zoek naar informatie over geschikte kandidaten?6
    Het gebruik van social media kan de privacy van de gebruikers aantasten. Online sociale netwerken werken nu eenmaal niet hetzelfde als offline vriendengroepen. Online gepubliceerde gegevens hoeven niet door de persoon in kwestie op het net geplaatst te zijn. Erger nog is dat de gegevens veelal niet of nauwelijks van internet te verwijderen zijn. Een ander gevaar schuilt in de mogelijkheid van identiteitsfraude. Derden kunnen eenvoudig misbruik van de profielen maken.
    In 2009 heeft de Artikel 29 Werkgroep, het onafhankelijke adviesorgaan van Europese privacytoezichthouders, een opinie afgegeven over de privacyaspecten van het gebruik van sociale netwerksites.7 Volgens deze opinie moeten sociale netwerksites de gebruikers waarschuwen voor de privacyrisico’s voor henzelf en anderen als zij informatie aan hun profiel toevoegen. Eind vorig jaar heeft de Europese Commissie voorgesteld om een recht op vergetelheid te introduceren.8 Informatie op internet moet iemand niet levenslang achtervolgen. Ook minderjarigen verdienen bijzondere privacybescherming, aldus de Europese Commissie. Zij beseffen vaak niet wat de gevolgen zijn van het posten van informatie op internet. Naar verluidt komt de Europese Commissie nog deze zomer met een concept voor de nieuwe regels.9

‘Persoonsgegevens’
In de kern gaat het bij privacyzaken dus vooral om het verwerken van persoonsgegevens. Volgens de Wbp zijn persoonsgegevens alle gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijke, levende persoon. Duidelijke voorbeelden van persoonsgegevens zijn iemands naam, adres of een geboortedatum. Ook een e-mailadres, een bankrekeningnummer, hobby’s, de waarde van een huis of zelfs iemands opvattingen kunnen, eventueel in combinatie met andere gegevens, persoonsgegevens zijn. Van het verwerken van persoonsgegevens is al snel sprake. Dit kan variëren van opslaan en doorgeven tot aanpassen.
    Saillant detail is dat ook het vernietigen van persoonsgegevens onder de Wbp kan vallen. Als bijvoorbeeld een bedrijf wordt ingeschakeld om documenten vertrouwelijk te vernietigen, zullen daarmee ook afspraken moeten worden gemaakt over de beveiliging van persoonsgegevens.
    Niet altijd is de Wbp van toepassing als er persoonsgegevens worden verwerkt. Het uitwisselen van visitekaartjes of het bijhouden van een lijst met contactpersonen voor eigen gebruik valt bijvoorbeeld buiten het bereik van de wet. Dit omdat hier sprake is van de verwerking van persoonsgegevens voor ‘uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden’. Rechtspraak van het Europese Hof van Justitie leert evenwel dat deze uitzondering restrictief moet worden uitgelegd. Zo kon een mevrouw uit Zweden geen beroep op de uitzondering doen toen zij, zonder toestemming, op haar weblog gegevens had geplaatst over leden van haar kerkgemeenschap.10

Toestemming niet zaligmakend
Iemands toestemming levert niet altijd een vrijbrief op voor het verwerken van persoonsgegevens. Er zijn gevallen waarin de toestemming geen adequate rechtvaardigingsgrond is. Vooral in een werkgever-werknemerrelatie doet zich dit voor. Doorgaans heeft een werknemer geen mogelijkheid om af te wegen of hij zijn toestemming zal geven. Daarom zal deze toestemming over het algemeen niet vrijwillig zijn afgegeven, zodat deze niet bruikbaar is. Als een betrokkene weigert zijn toestemming te geven of deze intrekt, dan mogen de persoonsgegevens evenmin (meer) worden verwerkt. Zelfs niet op basis van een andere wettelijke rechtvaardigingsgrond, omdat eerst de toestemming was gevraagd. Soms kan het vragen van toestemming ook problematisch zijn, zoals aan grote groepen van (buitenlandse) betrokkenen. Voordat er om toestemming wordt gevraagd, is het dan ook handig om eerst te onderzoeken of er niet een andere wettelijke rechtvaardigingsgrond beschikbaar is.

Ook data room privacy proof
Dat arbeidsrechtjuristen op de hoogte moeten zijn van privacyregels, spreekt eigenlijk voor zich. Maar voor de ondernemingsrechtpraktijk is het eveneens zaak om de privacyregels in de gaten te houden. Vaak worden bij fusies en overnames in een data room klakkeloos volledige werknemersbestanden overgelegd. Denk aan de namen van de werknemers, informatie over functies en salarissen, arbeidsvoorwaarden en arbeidscontracten. Soms worden ook beoordelingsgegevens verstrekt, informatie over het ziektegedrag of foto’s van werknemers. Daarnaast kunnen klantgegevens van de te verkopen overneming ter inzage worden gegeven.
    De meeste van deze gegevens zijn persoonsgegevens. Slechts incidenteel zal de verstrekking van persoonsgegevens in een data room noodzakelijk zijn.11 Doorgaans heeft een kandidaat-koper voldoende aan geaggregeerde gegevens. Naast het waarborgen van de privacy tijdens het due dilligence onderzoek, is het eveneens van belang om de privacy van de betrokkenen tijdens de overgang van de onderneming in acht te nemen. Niet alleen moeten de werknemers worden ingelicht over de overname, maar ook moet hun de gelegenheid worden geboden om bepaalde gegevens uit hun personeelsdossier te laten verwijderen. Verder moeten zij wegens persoonlijke omstandigheden bezwaar kunnen aantekenen tegen de overdracht van hun dossier. Er zullen niet meer gegevens mogen worden verwerkt dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
    In feite komt dit erop neer dat alle personeelsdossiers moeten worden opgeschoond. Als vuistregel zullen meer dan tien jaar oude functioneringsverslagen voor de overdracht uit de dossiers moeten worden verwijderd.12 Dat de werknemers over de consequenties van de overdracht van de onderneming moeten worden ingelicht, is ook in lijn met rechtspraak van de Hoge Raad.13

Privacy patiënt niet goed uitgedokterd
Gezondheidsrechtspecialisten moeten rekening houden met de Wbp, maar ook met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, die ook privacybepalingen bevat. Eens te meer toont het recentelijk gesneuvelde landelijke elektronisch patiëntendossier (EPD) aan hoe delicaat het verwerken van patiëntgegevens kan zijn. Begin april heeft de Eerste Kamer unaniem het EPD-wetsvoorstel afgewezen.14 Volgens de Senaat zou de privacy van patiënten en de beveiliging van hun gegevens onvoldoende gewaarborgd zijn in het landelijke systeem. Het was dan ook, op zijn zachtst gezegd, enigszins voorbarig dat al in november 2008 een nationale campagne ter introductie van het landelijke EPD van start was gegaan, terwijl een wettelijke basis nog ontbrak. Per brief werden acht miljoen Nederlandse huishoudens geïnformeerd over de invoering van het landelijke EPD. Bijzonder is wel dat slechts een handjevol burgers bezwaar had gemaakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens in het landelijke EPD.
Nu zal de regionale uitwisseling van patiëntengegevens moeten worden verbeterd. Afgelopen jaar signaleerde het College bescherming persoonsgegevens (CBP) tekortkomingen bij een tweetal regionale patiëntendossiers.15

Reputatieschade bij niet-naleving
Het toezicht op de naleving van de privacyregels in de Wbp is in handen van het CBP. Daarnaast is de OPTA verantwoordelijk voor de handhaving van de spamregels. De handhavingsmiddelen van het CBP zijn, anders dan die van de OPTA, nog niet erg uitgebreid. Als het aan de Europese Commissie ligt, zal daarin verandering komen. Voor nu geldt in elk geval dat het CBP zelf al gekozen heeft voor een koerswijziging [zie hierover in dit Advocatenblad ook het interview met CBP-voorzitter Kohnstamm, red.].16 Prioriteit wordt gelegd bij handhaving in plaats van het verschaffen van voorlichting. Het afgelopen jaar heeft het CBP een aantal malen corrigerend opgetreden.

Mogelijk zijn de sanctiemogelijkheden van het CBP nog niet afschrikwekkend genoeg. Toch zullen veel organisaties vooral uit angst voor reputatieschade steeds meer belang hechten aan de naleving van de privacyregels. Dit past ook in deze tijdsgeest waarin organisaties het compliant zijn als een van hun belangrijkste uitdagingen beschouwen. Daar komt bij dat het binnenkort wettelijk verplicht zal zijn om datalekken te melden.17  Aanvankelijk geldt deze verplichting nog slechts voor telecomproviders, maar de overheid heeft aangekondigd dat deze zal worden uitgebreid naar alle organisaties. Het is nu nog slechts een kwestie van tijd dat de verzekeringsbranche hierop inspringt, zodat bedrijven zich zullen kunnen verzekeren tegen mogelijke privacyclaims. Vanuit de Engelse verzekeringsmarkt zijn al initiatieven hiertoe bekend.

De meeste burgers liggen er niet wakker van wat er met hun persoonsgegevens gebeurt [zie ook de recensie van het boek van Kagie hierna, red.]. Dit bleek ook uit het evaluatierapport over de Wbp uit 2008: Wat niet weet, wat niet deert.18 Door de geavanceerde technologische ontwikkelingen is er met persoonsgegevens steeds meer mogelijk, waardoor het risico op privacyinbreuken alsmaar groter wordt. Alleen al daarom is kennis van de privacyregels geen luxe.
Snelcursus privacyrecht
De Wet bescherming persoonsgegevens richt zich tot de verantwoordelijke, degene (bijvoorbeeld rechtspersoon of bestuursorgaan) die het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt. De verantwoordelijke heeft de plicht om:
–    de gegevensverwerking te melden bij het CBP of een interne functionaris voor de gegevensbescherming;
–    de betrokkene te informeren over de gegevensverwerking, bijvoorbeeld via een privacystatement;
–    de persoonsgegevens te beveiligen.

Bij het inschakelen van een dienstverlener voor de verwerking van persoonsgegevens (‘bewerker’, zoals salarisverwerkingsbureau, callcenter of IT-dienstverlener) moet de verantwoordelijke met deze een overeenkomst afsluiten met afspraken over de beveiliging van de persoonsgegevens.
    Voor de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte gelden aanvullende verplichtingen. Mogelijk is hiervoor een vergunning vereist.
    De betrokkene heeft een inzage- en correctierecht. Ook kan hij zich verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Rechtmatige verwerking persoonsgegevens werknemers
Verwerking van persoonsgegevens kan zijn gerechtvaardigd door toestemming (zie hoofdtekst) en ter uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene. Zo moet een verkoper voor het uitvoeren van een koopovereenkomst beschikken over gegevens van de koper (adres en bankrekeningnummer). Ook kan een ‘gerechtvaardigd belang’ prevaleren boven het privacybelang van de betrokkene. Zo kan het monitoren van het internet- en e-mailverkeer, het invoeren van cameratoezicht of een klokkenluidersregeling gerechtvaardigd zijn, al zal doorgaans nog wel de instemming van de ondernemingsraad, als die er is, vereist zijn. Maar ook dan kunnen individuele werknemers zich verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. En in alle gevallen moet de verwerking plaatsvinden op behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet.
Daarnaast mogen persoonsgegevens slechts voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven gerechtvaardigde doeleinden worden verwerkt. De verwerking moet verenigbaar zijn met deze doeleinden. Ook moeten de persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Er mogen niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is en het na te streven doel mag niet op een minder inbreukmakende wijze kunnen worden bereikt.

Elisabeth Thole en Friederike van der Jagt, advocaten te Amsterdam19

Noten
1. Zie de melding op de zwarte lijst van BoF via www.bof.nl, zoekterm ‘datalek advocatenkantoor’.
2. Rechtbank ‘s-Gravenhage 23 maart 2011, LJN: BP8841 (Louise), alsmede Rechtbank ‘s-Gravenhage 2 februari 2011, LJN: BP2860 (Stichting Privacy First).
3. Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens), Stb. 302. Deze wet heeft de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) geïmplementeerd.
4. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s. Een integrale aanpak van de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie, 4 november 2010, COM (2010), p. 609.
5. Aardig in dit verband is een uitspraak van de Rechtbank Arnhem van 8 maart 2011 (Vrzr. Rb Arnhem 8 maart 2011, LJN BP8592). Daarin is, voor zover ons bekend, voor het eerst geoordeeld dat een ex-werknemer zijn relatiebeding had geschonden door een relatie van zijn voormalige werkgever via LinkedIn te accepteren.
6. Zie hierover ook: E.P.M Thole en F.C van der Jagt, ‘Foute foto’s op je Facebook. Carrièrekansen verpest?’, in: Nota Bene nummer 23, januari 2011, pp. 41-43.
7. Artikel 29 Werkgroep, Advies 5/2009 over online sociale netwerken, goedgekeurd op 12 juni 2009, WP 163.
8. Zie: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s. Een integrale aanpak van de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie, 4 november 2010, COM (2010), 609.
9. Het is nog niet duidelijk of dit zal resulteren in een nieuwe privacyrichtlijn of in een verordening.
10. HvJ EG 6 november 2003, zaak C-101/01 (Bodil Lindqvist).
11. Zie Verslag van de Expertmeeting Internationaal Gegevensverkeer (www.cbpweb.nl).
12. Zie: Personeelsdossiers, Informatieblad CBP 27A, februari 2011.
13. Vgl. HR 26 juni 2009, LJN: BH4043; Bos/PAX. Zie hierover: E. Knipschild/I.J. de Laat, ‘Informatie en privacy bij overgang van onderneming’, in: Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk oktober 2009, pp. 13-17.
14. Zie de parlementaire behandeling van het voorstel tot wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatie-uitwisseling in de zorg, EK 2010-2011, 31 466.
15. Het ging hier om SPITZ Midden-Holland en de Centrale Huisartsenpost Gorinchem (www.cbpweb.nl).
16. Zie het Jaarverslag 2009 van het CBP, alsmede de Beleidsregels handhaving door het CBP (www.cbpweb.nl). Zie ook de Opinie van de Artikel 29 Werkgroep van 5 april 2011 over de implementatie van de meldplicht in de wetgeving van de EU Lidstaten (‘Working Document 01/2011 on the current EU personal data breach framework and recommendations for future policy developments’, WP 184).
17. Zie Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van herziene telecommunicatierichtlijnen, Kamerstukken 32 549 (ingediend op 8 november 2010).
18. H.B. Winter e.a., Wat niet weet, wat niet deert. Een evaluatieonderzoek naar de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens in de praktijk, Den Haag: WODC 2008.
19. Mr. dr. Elisabeth Thole en mr. Friederike van der Jagt zijn advocaat bij Van Doorne NV te Amsterdam, en coauteur van 50 vragen over privacy, Kluwer, 2010.

Advertentie