De Bond van Ondernemende Advocaten (BOA) heeft tijdens de vergadering van het College van Afgevaardigden op 7 december jongstleden bij monde van Collegelid Van Schagen aangekondigd dat de geldigheid van de Verordening op de Praktijkuitoefening, onderdeel Wid en Wet MOT, in rechte zal worden aangevochten. De bond is van mening dat de Orde met deze verordening de haar toebedeelde bevoegdheden heeft overschreden.

Download artikel als PDF

Advertentie