De wet in gewoon Nederlands verscheen verleden jaar. De auteur, Douwe Brongers, heeft het geschreven ter verduidelijking van de belangrijkste wetten waar de Nederlandse burger mee te maken kan krijgen. Dit zijn naar zijn mening naast de Universele verklaring van de rechten van de mens ook het Europees Verdrag, de Grondwet en de Boeken 1 en 4 BW; naast de bepalingen in het BW over verbintenissenrecht ook onrechtmatige daad, koop- en ruilovereenkomsten, schenking, huur en arbeidsovereenkomsten. Tot slot heeft hij de belangrijkste artikelen uit de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering opgenomen.

Download artikel als PDF

Advertentie