Te traag optreden en doorschuiven naar kantoorgenoot zonder overleg; schadevergoeding

Bindend advies d.d. 20 januari 2009, ADV 08-0164 Geschillencommissie Advocatuur
(mrs. Schaar, Schop en Hoogeveen-de Klerk)

Klacht
Cliënte heeft opdracht gegeven voor behandeling alimentatiezaak. Ex-man doet aanbod, maar veel te laag volgens de advocaat. Vervolgens kan cliënte gedurende circa tien maanden niet of nauwelijks contact krijgen met de advocaat. Uiteindelijk vindt gesprek plaats, advocaat had familieproblemen en betuigt spijt. Advocaat zal voortgaan met behandeling. Enkele weken later belt een kantoorgenoot, dat hij de behandeling zal voortzetten. Cliënte legt zich daarbij neer, onder protest. Uiteindelijk heeft het circa tweeënhalf jaar geduurd voordat de rechtbank de kinderalimentatie heeft vastgesteld. Tweede advocaat raadt eerst hoger beroep af en verandert daarna weer van advies. Cliënte wendt zich tot andere advocaat; deze slaagt in appel in het doen vaststellen van een aanzienlijk hogere kinderalimentatie. Cliënte meent dat de (eerste) advocaat niets voor haar heeft gedaan en alleen fouten heeft gemaakt; zij vordert 9.900 euro als schadevergoeding. Tevens loopt een klacht bij de raad van discipline; deze mondt uit in een waarschuwing.

Verweer
De advocaat erkent onvoldoende voortvarendheid, heeft daarvoor (in het bijzijn van de deken) excuses aangeboden; zij betwist echter dat de cliënte door haar toedoen financieel nadeel heeft geleden. De advocaat heeft uitdrukkelijk geen toezeggingen gedaan of verwachtingen gewekt omtrent de uitkomst van de alimentatieprocedure. Omdat het verzoek wel eerder had kunnen worden ingediend, heeft de advocaat een tegemoetkoming van 1.000 euro aangeboden, die niet is aanvaard. Ook een eindbod van 2.000 euro is niet aanvaard.

Beoordeling
De commissie stelt vast dat de advocaat inderdaad te traag is geweest, dat zij moeilijk bereikbaar is geweest en dat de cliënte een kantoorgenoot is opgedrongen. De advocaat heeft niet gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.
 Vanwege gemiste alimentatie en overige kosten stelt de commissie een vergoeding vast van 5.550 euro.

Beslissing
De advocaat dient aan de cliënte 5.500 euro te betalen.

Noot
Samenloop met tuchtrechtelijke procedure. Een waarschuwing van de raad van discipline leidt niet tot compensatie voor eventuele schade. Daarvoor moet de geschillencommissie worden benaderd, die wel een schadeloosstelling kan vaststellen (tot 10.000 euro). De gegrondbevinding door de raad van discipline vormt wel een aanloop, maar de geschillencommissie vormt haar eigen oordeel.

LH

Download artikel als PDF

Advertentie