Commissie is bevoegd geschil te behandelen tussen advocaat en erfgenaam van cliënt, zowel met betrekking tot werkzaam-heden vóór overlijden van de cliënt, als ten behoeve van diens nalatenschap

Arbitraal tussenvonnis d.d. 8 september 2010, ADV 10-0041B Geschillencommissie Advocatuur
(mrs. Schaar, Jonker en Van den Bercken)

Vordering
De advocaat vordert betaling van openstaande declaratie. Na het overlijden van de cliënt is de overeenkomst tot dienstverlening stilzwijgend verlengd; de weduwe is bovendien in het kader van erfopvolging partij geworden bij die overeenkomst.

Verweer
De cliënt heeft de bevoegdheid van de commissie betwist. De met de overleden cliënt gemaakte honorariumafspraak is schriftelijk bevestigd. Na het overlijden van de cliënt heeft de advocaat weliswaar op verzoek van diens weduwe vervolgwerkzaamheden verricht, maar de advocaat heeft met haar geen nieuwe honorariumafspraak gemaakt. Zij is geen partij geweest bij de overeenkomst tot dienstverlening en evenmin gebonden aan het beding om geschillen voor te leggen aan de commissie. Er is ook nadien geen schriftelijke vastlegging van een afspraak waaruit de bevoegdheid van de commissie kan worden afgeleid. Zij verzoekt de commissie zich onbevoegd te verklaren.

Beoordeling bevoegdheid
Vaststaat dat de heer B en de advocaat respectievelijk op 26 juni 2003 en 30 juni 2003 een overeenkomst tot opdracht hebben ondertekend. De overeenkomst tot opdracht betrof advies en juridische bijstand in verband met een letselschadezaak. De heer B is in 2003 overleden. Bij brief van 1 juni 2010 is namens de weduwe erkend dat na het overlijden van haar echtgenoot de advocaat op haar verzoek zijn werkzaamheden heeft vervolgd. De commissie stelt dan ook vast dat de dienstverlening door de advocaat na het overlijden van de heer B ongewijzigd is voortgezet ten behoeve van de nalatenschap van de heer B voor welke nalatenschap de weduwe kennelijk als vertegenwoordigster is opgetreden. Dat brengt de commissie tot het oordeel dat zowel wat betreft de werkzaamheden verricht voor het overlijden van de heer B alsmede de verrichte werkzaamheden ten behoeve van diens nalatenschap de commissie bevoegd is dit geschil te behandelen.

Beslissing
De commissie verklaart zich bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Advertentie