De verhoging van de competentiegrens van de kantonrechter naar € 25.000 gaat door per 1 juli a.s., evenals de verhuizing van arrondissement (en daarmee de plaatselijke orde van advocaten) Utrecht naar ressort Arnhem, Zwolle-Lelystad naar ressort Leeuwarden en Middelburg naar ressort Den Bosch. Het opheffen van de verplichte kantonsector gaat echter voorlopig niet door. Het aanwijzen of sluiten van nevenlocaties van gerechten door de Raad voor de rechtspraak, evenals de vorming van fusie-besturen en dergelijke, ook niet.
Na een pittige discussie heeft de (oude) Eerste Kamer 17 mei jl. ingestemd met het zogenaamde wetsvoorstel-Deetman,1 maar pas nadat de Minister had toegezegd dat de controversiële onderdelen niet met de rest van het wetsvoorstel op 1 juli a.s. in werking treden. De Senaat wil namelijk niet dat de regering vooruitloopt op de nog door het parlement te behandelen voorstellen voor de nationale politie en de herziening gerechtelijke kaart.
Wanneer worden de omstreden onderdelen van ‘Deetman’ dan wel van kracht? Vermoedelijk tegelijk met de nieuwe gerechtelijke kaart,2 die medio 2012 moet ingaan – maar misschien wel nooit. Bedoelde onderdelen zullen namelijk bij de behandeling van laatstgenoemd wetsvoorstel ‘uitdrukkelijk opnieuw op hun merites worden bezien’, aldus de Minister,3 en er zullen tot die tijd geen onomkeerbare stappen worden gezet. Een interessante constructie, want beide Kamers hebben al ingestemd en de voorbereidingen in het veld zijn noodgedwongen al in volle gang.

Marian Verburgh

Noten
1 Wetsvoorstel 32021 Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie.
2 Het wetsvoorstel (o.a 10 rechtbanken én plaatselijke advocatenordes en 4 gerechtshoven én raden van discipline) ligt sinds half april voor advies bij Raad van State en is nog niet openbaar.
3 Brief van 16 mei 2011, Eerste Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 021, F.

Download artikel als PDF

Advertentie