In vervolg op de vorige kroniek – Advocatenblad 2004, 16 en 17 – die het jaar 2003 betrof, behandelt deze kroniek de bestuursprocesrechtelijke ontwikkelingen in 2004 en 2005. Wij hebben weer dezelfde beperkingen gehanteerd als de vorige keer: hoewel ook voor het bestuursprocesrecht natuurlijk van belang, hebben we de begrippen ‘bestuursorgaan’ en ‘besluit’ buiten beschouwing gelaten. Ook hebben wij het vreemdelingenrecht en belastingrecht grotendeels links laten liggen en ons voor wat betreft de uitspraken beperkt tot de Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) en de Jurisprudentie Bestuursrecht (JB). De indeling die wij in de vorige kroniek hanteerden, hebben wij grotendeels gehandhaafd. Voorzover er een grote lijn is te trekken, is het dat de argumentatieve fuik, die enkele jaren geleden leek te zijn opgezet, belangrijk aan betekenis heeft ingeboet.

Download artikel als PDF

Advertentie