Raad van discipline Leeuwarden 28 januari 2011
Een advocaat mag uitsluitend voor beide partijen in een echtscheidingsprocedure optreden als hij uiterst zorgvuldig te werk gaat en ervoor zorgt dat beide partijen de inhoud van een regeling begrijpen en wensen.

– Art. 46 Advocatenwet (Zorg voor de cliënt; 1.2 Vereiste communicatie met de cliënt; 2 Wat een behoorlijk advocaat betaamt; 2.4 Vermijden van belangenconflicten)
– Gedragsregel 7

Feiten
De voormalige echtgenote van klager heeft mr. X omstreeks april 2009 benaderd met de vraag een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in te dienen. Mr. X heeft een echtscheidingsconvenant, een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding en een akte van berusting opgesteld. Mr. X heeft de echtscheidingsbeschikking van 27 mei 2009 laten inschrijven in de registers van de Burgerlijke Stand.

Klacht
Klager verwijt mr. X dat die buiten hem om de echtscheiding heeft geregeld. Mr. X heeft de inhoud van het convenant en de akte van berusting niet met klager besproken. Mr. X heeft klager ook niet geïnformeerd over de beschikking of de inschrijving daarvan. Mr. X heeft klager geen kopieën gestuurd. Klager heeft weliswaar op verzoek van zijn ex-echtgenote documenten getekend, maar mr. X was daarbij niet aanwezig en heeft de inhoud ook niet toegelicht. Het convenant heeft klager niet ondertekend. De handtekening op de laatste bladzijde is niet van hem. Tot slot is in het convenant niet opgenomen dat klager nog een bedrag van 11.000 euro van zijn ex-echtgenote te goed heeft.

Dekenbezwaar
Bij brief van 9 juni 2010 heeft de deken aan mr. X meegedeeld op grond van voornoemde feiten een dekenbezwaar te zullen indienen.

Overwegingen
Het staat de advocaat vrij in een echtscheidingsprocedure voor beide partijen op te treden, maar hij dient daarbij uiterst zorgvuldig te zijn. De advocaat dient zich er met name van te vergewissen dat beide partijen de inhoud van een regeling begrijpen. Mr. X heeft geheel niet met klager overlegd en evenmin de inhoud van de opgestelde stukken met hem besproken. Mr. X heeft voor klager bestemde stukken aan het adres van de echtelijke woning gestuurd, waar de toenmalige echtgenote woonde. Dit terwijl mr. X wist dat klager daar niet meer woonde. Mr. X heeft zich er niet van vergewist dat klager kennis had genomen van de inhoud van de toegezonden stukken en evenmin of hij daarmee akkoord was. Door de echtscheiding buiten klager om te regelen, heeft mr. X tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. Alle klachten van klager zijn gegrond en ook het dekenbezwaar is gegrond. Bij het opleggen van de strafmaat laat de raad meewegen dat mr. X zijn excuses heeft aangeboden en er blijk van heeft gegeven in te zien dat zijn handelen onacceptabel was.

Beslissing
Alle klachten zijn gegrond. Maatregel van berisping.

Download artikel als PDF

Advertentie