Raad van Discipline ’s-Gravenhage 15 november 2010, LJN: YA1282
Ontijdig melden van tekortkoming.

–    Art. 46 Advocatenwet (1.4 Kwaliteit van de dienstverlening; 1.4.1 Termijnen)
–    Gedragsregel 11

Feiten
Klaagster is door meerdere advocaten van het (voormalige) kantoor van mr. X bijgestaan in verband met het verkrijgen van een machtiging tot voorlopig verblijf van haar pleegzoon. Een kantoorgenote van mr. X heeft een bezwaarprocedure, twee beroepsprocedures en een hoger beroep bij de Raad van State gevoerd. In verband met zwangerschapsverlof van deze kantoorgenote heeft mr. X in 2008 en 2009 de lopende procedures waargenomen.
Op 24 juni 2009 heeft de rechtbank een beroep met betrekking tot machtiging tot voorlopig verblijf ongegrond verklaard. Klaagster heeft mr. X gevraagd hoger beroep in te stellen en daartoe opdracht verleend. Ook heeft klaagster tijdig het verschuldigde griffierecht en de eigen bijdrage voor de toevoeging betaald. Mr. X heeft nagelaten tijdig hoger beroep in te stellen omdat hij was vergeten de termijn in zijn agenda te noteren. Begin oktober 2009 heeft de zus van klaagster telefonisch contact gezocht met het kantoor van mr. X. Haar is medegedeeld dat zij zou worden teruggebeld. In november heeft de zus opnieuw gebeld en toen met mr. X gesproken die haar en klaagster heeft uitgenodigd voor een gesprek op 4 december 2009. Op die datum is de zus van klaagster verschenen. Op 7 december 2009 heeft mr. X klaagster schriftelijk bericht met betrekking tot het verzuim in verband met het hoger beroep en gevraagd om de rekeninggegevens zodat het bedrag dat klaagster voor het hoger beroep had betaald, kon worden gerestitueerd.

Klacht
Mr. X heeft verzuimd tijdig hoger beroep in te stellen en mr. X heeft verzuimd klaagster zelf te benaderen in verband met de gemaakte fout.

Overwegingen
De advocaat dient zijn taken zorgvuldig uit te voeren. Gedragsregel 11 bepaalt dat de advocaat die bemerkt dat hij tekort is geschoten zijn cliënt daarvan op de hoogte moet stellen en – zonodig – moet adviseren onafhankelijk advies te vragen. Mr. X erkent dat hij heeft verzuimd tijdig beroep in te stellen. Mr. X heeft naar aanleiding van het eerste telefoontje in oktober 2009 geconstateerd dat hij dit verzuimd had. Dat heeft hij vervolgens niet meegedeeld. In plaats daarvan heeft hij klaagster en haar zus uitgenodigd voor een gesprek. In zijn brief van 7 december 2009 heeft mr. X het gesprek bevestigd en zijn fout erkend, restitutie van de in het kader van het hoger beroep gemaakte kosten toegezegd en zijn verontschuldigingen aangeboden.

Beslissing
Verklaart de klacht op beide onderdelen gegrond en legt op een enkele waarschuwing.

Download artikel als PDF

Advertentie