Wetsvoorstel Herziening gerechtelijke kaart (HGK) is op 9 september ingediend bij de Tweede Kamer. We gaan van negentien naar tien rechtbanken en daarmee – vooruitlopend op uitvoering van het rapport-Huydecoper – van negentien plaatselijke dekens en advocatenordes naar tien. Verder gaan we van vijf gerechtshoven naar vier en daarmee van vijf raden van discipline naar vier.
De minister wil de nieuwe gerechtelijke kaart tegelijk invoeren met de nationale politie1, die staat gepland op 1 juli 2012. Het zou een ongekend huzarenstukje zijn als de regering beide wetten tijdig voordien in het Staatsblad wist te krijgen. Er moet ook nog tijd zijn voor de vele praktische voorbereidingen door rechtspraak, advocatuur en anderen. Extra lastig nu minister Opstelten in mei aan een kritische Eerste Kamer heeft moeten toezeggen dat er geen onomkeerbare stappen zullen worden gezet totdat wetsvoorstel HGK in het Staatsblad staat.2 Bovendien is dit omvangrijke wetsvoorstel bepaald geen hamerstuk. Velen, waaronder de landelijke Orde, enkele plaatselijke ordes en ook de Raad van State,3 vragen zich bij voorbeeld af of het nieuwe arrondissement (en dekenaat) Oost-Nederland (zeven zittingsplaatsen!) en het nieuwe ressort Arnhem-Leeuwarden niet veel te groot worden. En of dit niet leidt tot productie- en kwaliteitsverlies, het tegendeel van wat beoogd werd. Deze vragen hebben de minister vooralsnog niet op andere gedachten gebracht, maar of de Tweede en zeker de Eerste Kamer daarmee genoegen zullen nemen?

Marian Verburgh

Noten
1 Nota van wijziging d.d. 23-6-2011 op wetsvoorstel Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Tweede Kamer 30880, nr. 11).
2 Brief van 16 mei 2011, Eerste Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 021, F, plenaire behandeling Wetsvoorstel 32021 Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie.
3 Advies d.d. 15 juli 2011, gepubliceerd rond 13 september 2011.

Download artikel als PDF

Advertentie