De Raad voor Rechtsbijstand betaalt binnenkort ook voor de bijstand voorafgaand aan het politieverhoor – maar een nieuwe regeling halveert tegelijk de vergoeding voor andere bijstand.

Als advocaten in verzekering gestelde cliënten voorafgaand aan het politieverhoor ‘consultatiebijstand’ verlenen, moeten ze hiervoor apart een extra vergoeding krijgen van de Raad voor Rechtsbijstand. Dat besloot de Rechtbank Arnhem op 6 september in een opmerkelijk vonnis. De Beleidsregel die bepaalt dat advocaten geen extra vergoeding krijgen voor de consultatiebijstand als zij aan dezelfde cliënt in de inverzekeringsfase rechtsbijstand verlenen, is ‘kennelijk onredelijk’, vindt de rechtbank. De consultatiebijstand heeft immers een andere strekking dan de piketbijstand, ze wordt op een ander tijdstip verleend en er moet een afzonderlijk bezoek worden afgelegd.
    Of de Raad beroep aantekent, is nog niet bekend, zegt Herman Schilperoort, directiesecretaris van de Raad voor Rechtsbijstand. ‘De Raad heeft de uitspraak onder aandacht gebracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, ook met het doel om te bekijken of er consequenties zijn voor het te wijzigen Besluit vergoedingen rechtsbijstand. Een van de implicaties van Salduz is dat het leidt tot hogere kosten. Dit in een tijdsgewricht waarin de inzet van de regering is de kosten van rechtsbijstand in te perken.’
    De NVSA heeft ‘met grote vreugde kennisgenomen van de bereidheid van de rechter om de omissies van de overheid te corrigeren’, zegt NVSA-voorzitter Bart Nooitgedagt. ‘Als de overheid deze uitspraak tot zich door laat dringen, zou ze moeten afzien van hoger beroep en zorgen dat de beleidsregel wordt aangepast.’
    Dat zal binnenkort inderdaad gebeuren: er is een AMvB in voorberei-ding waar-mee de vergoedingen voor het Salduz-consult en het consult bij inverzekeringstelling uit elkaar worden ge-trok–ken, zodat aan elk afzonderlijk bezoek nog maar 0,75 punt wordt toege-kend. Tegen dat besluit heeft de strafrechtadvocatuur al vergeefs geageerd. ‘Advocaten die geen consult vooraf hebben verleend, krijgen dan nog maar 0,75 punt. Dat is natuurlijk zeer ongunstig,’ zegt beleidsadviseur Adriënne Hoevers van de Orde. ‘De Orde zal de discussie met het ministerie over de vergoeding voor consulten zeker aangaan, ook in verband met de komende invoering van bijstand tijdens het verhoor. Maar gezien alle bezuinigingen waarvoor het kabinet zich gesteld heeft, staat er heel veel druk op het budget voor de gefinancierde rechtsbijstand. Dus het is lastig. Maar we blijven van mening dat advocaten een reële vergoeding moeten krijgen voor geleverd werk.’
    Is driekwart punt nog reëel? Nauwelijks, vindt advocate Astrid Habib-Portier. Zij voerde de procedure tegen de Raad in Arnhem. ‘Ik hoor strafrechtadvocaten steeds vaker zeggen: als het zo moet, houden we er mee op, want het wordt wel heel veel werk voor een heel lage vergoeding. Of ze spreken af met – veelplegende – cliënten: wacht maar tot je inverzekeringstelling, dan kom ik wel. Dat is natuurlijk wel heel cru.’

Tatiana Scheltema

Download artikel als PDF

Advertentie