Arbitraal vonnis d.d. 19 oktober 2010, ADV 10-0074B
(mrs. Husson, Thunnissen en Slager)
Cliënt verzoekt betalingsregeling, advocaat staat toe, doch cliënt betaalt niet. Geen inhoudelijke klachten, toewijzing in arbitrage

 

Vordering
De advocaat vraagt veroordeling tot betaling van de openstaande declaratie inclusief incassokosten, samen € 582,20. De advocaat heeft werkzaamheden verricht inzake vaststelling kinderalimentatie en omgang. De declaraties betreffen eigen bijdrage, griffierecht en leges. De cliënt verzocht om een betalingsregeling, de advocaat staat betaling in 2 termijnen toe. Cliënt vraagt betaling in 4 termijnen. Advocaat staat 3 termijnen toe. Cliënt gaat daarmee akkoord, maar betaalt niet, ondanks herhaalde aanmaning.

Verweer
Op het vragenformulier van de commissie heeft de cliënt geen klacht geformuleerd. Ter oplossing heeft de cliënt aangegeven de open-staande vordering te kunnen aflossen met H 50, – per maand.

Beoordeling
De commissie stelt vast dat de advocaat de commissie verzoekt de cliënt te veroordelen tot betaling van de openstaande declaraties inclusief 15% buitengerechtelijke kosten, in totaal
€ 582,30 te vermeerderen met de wettelijke rente, te rekenen vanaf 10 maart 2010, alsmede de kosten van uittreksel GBA, zijnde € 9,20.

 

De commissie beschouwt het verzoek van de cliënt aldus dat hij de commissie verzoekt een voor hem haalbare betalingsregeling vast te stellen inhoudende dat hij de openstaande vordering wenst af te lossen met € 50 per maand. De commissie stelt vast dat de cliënt op het vragenformulier van de commissie geen klacht jegens de advocaat heeft geformuleerd. Evenmin heeft de cliënt de (hoogte van de) vordering van de advocaat (gemotiveerd) weersproken.

De commissie is van oordeel dat de niet weersproken vordering, welke haar niet ongegrond of onrechtmatig voorkomt, dient te worden toegewezen. De door de advocaat gevorderde buitengerechtelijke incassokosten, groot € 75,95, acht de commissie gelet op de daar-toe gestelde incassoverrichtingen redelijk, zodat ook dit verzoek zal worden toegewezen.

 

Gelet op het voorgaande zal de cliënt worden veroordeeld aan de advocaat een bedrag van € 582,30 te voldoen, te vermeerderen met de wettelijke rente, te rekenen vanaf 10 maart 2010 tot aan het moment van algehele voldoening.

Beslissing
De commissie veroordeelt de cliënt aan de advocaat te betalen H 582,30 te vermeerderen met de wettelijke rente.

Noot
De advocaat is in dit geval al behoorlijk coulant geweest: betaling in 3 termijnen toegestaan, van eigen bijdrage, griffierecht en leges. Het gaat om een toevoegingszaak, zodat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels niet voor rekening van de cliënt zijn. De ver-schuldigdheid wordt feitelijk niet betwist, en inhoudelijke klachten zijn er kennelijk evenmin. Dan volgt onvermijdelijk veroordeling.

Download artikel als PDF

Advertentie