Bindend advies d.d. 28 september 2010, ADV 09-0309
(mrs. Husson, Hoogeveen-de Klerk en Thunnissen)

 

Klacht
De cliënt heeft zich tot de advocaat gewend voor bijstand bij het vaststellen van het vaderschap van zijn overleden vader. Hij begrijpt dat hij moet betalen voor geleverde diensten maar vindt het bedrag te hoog, omdat hij niet tevreden is over de dienstverlening. De
cliënt stelt dat het uurtarief niet duidelijk is gemaakt en dat gefinancierde rechtshulp zou worden onderzocht. Hij stelt voorts dat hij verschillende malen heeft gevraagd of de zaak haalbaar was, hetgeen de advocaat zou hebben bevestigd. Ten slotte stelt hij dat niet duidelijk was of de werkzaamheden die de advocaat heeft verricht wel nuttig en nodig waren, en of de advocaat wel over de vereiste expertise beschikt.

Verweer
De advocaat heeft in opdracht en voor rekening van de cliënt werkzaamheden verricht, en vordert betaling van het openstaande bedrag van H 2.485,25. De afstammings- en erfrechtzaak waren zeer spoedeisend, er moest dezelfde dag nog worden opgetreden. Daardoor is de gemaakte tariefsafspraak niet vastgelegd, zoals gebruikelijk. Zo moest voorkomen worden dat de urn met as van de vader van de cliënt het land zou verlaten. Op enig moment bleek de cliënt niet meer bereikbaar en bleven brieven onbeantwoord. Het verzoek om toevoeging werd afgewezen door de Raad voor Rechtsbijstand. De bestede uren worden op zich niet betwist.

Beoordeling
Eerst ter zitting is duidelijk geworden dat de cliënt de expertise van de advocaat betwist. De gewerkte uren en het tarief zijn door de cliënt alsnog erkend. De commissie overweegt dat niet gebleken is dat de cliënt de advocaat expliciet heeft gevraagd naar zijn experti-se op het gebied van DNA, zodat het niet aangaat om een mogelijk ontbreken van deze kennis aan de advocaat tegen te werpen. Voorts is de commissie van oordeel dat niet gebleken is dat de advocaat niet heeft gehandeld zoals van een redelijk handelende en redelijk bekwame advocaat mag worden verwacht.
De commissie is dan ook van oordeel dat de cliënt de openstaande facturen aan de advocaat dient te betalen.

 

Beslissing
De commissie stelt de betalingsverplichting van de cliënt vast op € 2.485,25.

Noot
Wanneer de cliënt zeer specifieke kennis of ervaring essentieel acht voor de keuze van de advocaat en/of de bereidheid om het ge-vraagde tarief te betalen, dan dient dat bij het verstrekken van de opdracht duidelijk te zijn. Spoedeisendheid doet daar niet aan af.

Download artikel als PDF

Advertentie