Raad van discipline Den Haag 11 oktober 2010, LJN: YA1306
De cassatieprocedure heeft weliswaar een bijzonder karakter, maar ook een cassatieadvocaat is  verplicht zijn cliënt naar beho-ren te adviseren en te informeren over de gang van zaken.

–    Art. 46 Advocatenwet (1.2 De vereiste communicatie met de cliënt)

 

Feiten
Klager heeft een negatief cassatieadvies gekregen van mr. A en heeft zich vervolgens gewend tot mr. X. Mr. X heeft klager vervolgens als volgt geschreven: ‘[…] Ik zal zeker een toevoeging willen aanvragen, doch merk op dat de gemiddelde duur voor afdoening zo’n vier weken bedraagt. Ik bericht u nu reeds dat (al) hetgeen dat ziet op de hier de draagkracht bepalende factoren behoort tot het domein van de feitenrechter. Ook de weging van die factoren is vooreerst voorbehouden aan de feitenrechter. Ik zal derhalve aan de hand van het dossier moeten nagaan of en zo ja hoeveel ruimte er is voor cassatie. Ik noteerde dat de cassatietermijn verstrijkt op 21 mei a.s.’
Mr. X heeft op de dag voor het verstrijken van de cassatietermijn een verzoekschrift tot cassatie ingediend en dat vervolgens aan klager toegezonden. Enkele maanden later heeft mr. X klager een kopie van het ingediende verweerschrift en het verslag van de zitting in hoger beroep toegezonden. Daarbij heeft hij klager erop gewezen dat, voor zover dat verslag hem nog aanleiding zou geven tot op- en aanmerkingen met betrekking tot het reeds ingediende verzoekschrift tot cassatie, nog zekere tijd de mogelijkheid tot aanvulling bestond.
Het cassatieberoep is verworpen.

 

Klacht
Klager verwijt mr. X dat die:
a    hem en zijn advocaat niet althans onvoldoende heeft geïnformeerd;
b    niet althans onvoldoende tegemoet gekomen is aan de wensen van klager met betrekking tot de voor hem behandelde cassatieprocedure;
c    niet voldoet aan verzoeken van klager om te reageren op de door klager gestelde vragen;
d    telefonisch niet dan wel zeer slecht bereikbaar is en geen tijd heeft om klager te woord te staan.

 

Overwegingen
Mr. X is tekortgeschoten in zijn zorg jegens zijn cliënt, waar het de communicatie betreft. De cassatieprocedure heeft weliswaar een bijzonder karakter, maar ook een cassatieadvocaat is, evenals iedere andere advocaat, verplicht zijn cliënt naar behoren te adviseren en te informeren over de gang van zaken. Mr. X kan zich onvoldoende verplaatsen in de positie van een cliënt, hetgeen tot misverstanden heeft geleid. Mr. X heeft klager niet, althans onvoldoende geïnformeerd waarom hij in afwijking van het eerder door mr. A verstrekte negatieve cassatieadvies wel kansen zag in cassatie. Voorts heeft mr. X klager het verzoekschrift tot cassatie pas na de indiening ervan bij de Hoge Raad doen toekomen. De raad acht het aannemelijk dat mr. X ook andere mogelijkheden tot communicatie heeft geweigerd, althans onvoldoende aandacht aan verzoeken van klager heeft besteed. Omdat soortgelijke klachten eerder tegen mr. X gegrond zijn bevonden, acht de raad na te melden maatregel passend.

 

Beslissing
–    verklaart de klacht gegrond;
–    legt mr. X de maatregel op van voorwaardelijke schorsing voor de duur van twee weken met een proeftijd van een jaar.

Download artikel als PDF

Advertentie