Aantal wrakingsverzoeken in vijf jaar verdubbeld

Steeds meer advocaten ontdekken het middel wraking. ‘Zelfs een afgewezen wrakingsverzoek kan nog iets opleveren.’ Rechters vinden het vervelend te worden gewraakt maar gaan er doorgaans professioneel mee om.

Hij was 25 jaar advocaat, en voor het eerst wraakte hij een rechter. Omdat die een getuigenverhoor weigerde, voelde hij zich ‘klem’ zitten en kón niet anders. Maar toch: hij lag er ook wel wakker van. Het is toch een hele beschuldiging die je over een rechter uitspreekt, daar moet je niet te lichtzinnig mee omgaan, vertelt hij op voorwaarde dat hij anoniem kan blijven. ‘Er werd een wrakingskamer opgetrommeld en ik dacht een stel boze koppen te zien. Maar het was één en al vriendelijkheid. Mijn wrakingsverzoek werd afgewezen. Pas daarna realiseerde ik me: er is ook nog leven ná de wraking. Hoe moet het verder als ik die rechter weer tegenkom? Ik schreef hem een briefje en sprak de verwachting uit dat na de afwijzing de lucht tussen ons weer was geklaard. Ik kreeg geen reactie terug maar de verhoudingen tussen ons waren later wel prima.’

Gevoelig voor trends
Een rechter wraken – de wet biedt de mogelijkheid maar de meeste advocaten maken er nooit gebruik van. Zo werden er in 2009 bij de rechtbanken 346 wrakingsverzoeken ingediend, op een totaal van zo’n 1,8 miljoen zaken. In dat jaar deden de wrakingskamers 288 uitspraken, een verdubbeling vergeleken met 2005 (153).
De groeiende stroom wrakingszaken is volgens strafrechtadvocaat Michiel Balemans (Rijnja, Meijer & Balemans, Amsterdam) te wijten aan het feit dat de advocatuur gevoelig is voor modieuze trends. ‘Anderen doen het ook, het komt soms in het nieuws. Laat ik het ook maar eens proberen, zo wordt geredeneerd. Daar komt bij dat advocaten steeds mondiger en meer gespecialiseerd zijn geworden. Hun kennis van het recht is toegenomen, evenals hun lef.’ Zelf zegt Balemans zo’n tien keer een rechter te hebben gewraakt. Maar, zegt Jan Bram de Groot, president van de Rechtbank Zutphen, veel wrakers zijn burgers die zonder advocaat procederen. ‘Die passen het middel te pas en te onpas toe. Dat laatste omdat ze soms gewoon ontevreden zijn over de procedure.’ Advocaten, zegt hij, gaan veel serieuzer om met het middel.
Net als Balemans wijst Thijs van der Grinten, voorzitter van een van de twee wrakingskamers van de Rechtbank Rotterdam erop dat advocaten beter bekend zijn geraakt met het instrument. Dat komt door media-aandacht maar ook door een verhoogde interesse in de vakliteratuur en in de wetenschap. Van der Grinten werkte 35 jaar als rechter en pas toen hij dertig jaar in dienst was, kwam hij voor het eerst met een wrakingsgeval in aanraking. Zes jaar geleden ging hij met pensioen en werd gevraagd voorzitter te worden van de Rotterdamse wrakingskamer. In dat jaar (2005) behandelde hij zeventien verzoeken, in 2011 deden de twee wrakingskamers 42 verzoeken af.
‘Advocaten zijn zich meer bewust van de mogelijkheden van wraking’, zegt Van der Grinten. ‘De tijd dat zij hoog opkeken tegen rechters is voorbij. Rechters en advocaten hebben steeds meer een gelijkwaardige positie. Daarmee is het natuurlijke vertrouwen van een deel van de advocatuur in de rechtspraak wat afgenomen. Waar men vroeger wat bang was voor repercussies, is de aarzeling om te wraken nu weg.’ Dat geldt kennelijk ook voor burgers en rechtsbijstandsverleners, want een groot deel van de wrakingszaken die Van der Grinten ziet, worden door hen aangespannen.
Ook rechtbankpresident De Groot wijst op de afgenomen terughoudendheid. Twintig jaar geleden was hij advocaat in Amsterdam – ‘toch niet de meest gereserveerde balie. Maar een rechter wraken? Dat gaf het gevoel dat je zo’n beetje op voet van oorlog kwam te staan met de rechtbank, zo werd toen binnen de advocatuur geredeneerd. Die terughoudendheid is er wel vanaf. Advocaten zijn niet meer bevreesd voor repercussies van rechters die zij later in de andere zaak of in een andere zaak weer kunnen tegenkomen. Daarnaast stellen cliënten tegenwoordig hogere eisen, ze willen dat hun advocaat alles uit de kast haalt om een zaak te winnen.’

Niet begrepen
Wil een partij een rechter wraken, dan is het inderdaad aan te raden dat door een advocaat te laten doen. Twee studenten van de Universiteit Utrecht, Rosa Venneman en Majida Chrit, turfden in 2009 het aantal wrakingsverzoeken die in Nederland werden ingediend. In dat jaar deden de wrakingskamers 156 uitspraken, 41 bij bestuursrecht, 48 bij strafrecht en 59 bij civiel recht. Zonder advocaat werd twintig procent van de verzoeken niet-ontvankelijk verklaard, mét advocaat was dat slechts negen procent. En zonder advocaat werd bijna vier procent van de wrakingsverzoeken toegewezen, mét advocaat was dat elf procent.
Met of zonder advocaat – verreweg de meeste wrakingsverzoeken worden niet gehonoreerd. In Rotterdam haalde in 2009 niet één verzoek de eindstreep, in 2011 werd in Zutphen slechts één van de 22 wrakingsverzoeken toegewezen.
‘Er zijn slechts twee gronden waarop een rechter kan worden gewraakt’, zegt Van der Grinten. ‘De subjectieve grond is de persoonlijke vooringenomenheid van de rechter en de objectieve wrakingsgrond geldt wanneer de objectief gerechtvaardigde schijn is gewekt dat de rechter vooringenomen is. Ik heb de indruk dat procespartijen niet altijd goed begrijpen wanneer een wrakingsverzoek een kans maakt. Soms is de behandeling van een zaak door de rechter niet correct. Dat kan klachtwaardig zijn maar hoeft op zichzelf nog geen grond voor wraking te zijn. Het kan ook zijn dat de rechter een bepaalde beslissing neemt waarmee je het niet eens bent. Ook dat is op zichzelf geen wrakingsgrond, de wrakingskamer is immers geen appelkamer. Zelfs als de rechter een foute beslissing neemt, levert dat enkele feit meestal geen wrakingsgrond op want dat duidt niet zonder meer op vooringenomenheid of de schijn daarvan.’
Toch komt dat volgens De Groot (Zutphen) een enkele keer voor dat een advocaat wraakt om een processueel voordeel te behalen, zoals het verkrijgen van uitstel om toch een bepaald onderzoek te laten uitvoeren dat door de rechter niet wordt toegestaan. ‘Daarvoor is wraking niet bedoeld.’ Ook Van der Grinten benadrukt dat advocaten de neiging hebben de mogelijkheden van wrakingen te overschatten. ‘Als een getuigenverhoor wordt afgewezen zeggen ze tegen de rechter: u wilt kennelijk de waarheid niet weten. Daarmee wekt u de schijn vooringenomen te zijn. Zo’n wrakingsverzoek slaagt zelden.’

Van der Grinten somt nog een derde wrakingsstrategie op die ook meestal spaak loopt: als een comparitie is gelast en de rechter laat zich uit over het procesverloop, waaruit mogelijk is af te leiden wat de afloop van de zaak is. ‘Dan wil een advocaat wel eens wraken, maar alleen de advocaat die denkt dat hij de zaak gaat verliezen. De ‘winnende’ advocaat, die ook het gevoel van vooringenomenheid bij de rechter zou moeten constateren, wraakt nooit. Maar uitlatingen over het procesverloop of -afloop duiden niet per se op vooringenomenheid.’

Geen schot hagel
Dat de kans op succes volgens de statistieken klein is (in 2009 werd van de 346 wrakingsverzoeken bij de rechtbanken vijftien procent toegewezen), weerhoudt advocaat Balemans er niet van om het af en toe te proberen. ‘Waarom niet? Het Wetboek van Strafrecht biedt toch die mogelijkheid? Je staat er voor het belang van je cliënt. Als je een serieuze aanleiding ziet om te wraken, dan moet je dat doen. Wie bang is voor mogelijke repercussies, diskwalificeert zichzelf als advocaat.’
Strafrechtadvocaat Chrisje Zuur (Franken Zuur Van Baarlen Van Kampen, Amsterdam) boekte in november 2010 een ‘overwinning’ bij de Rechtbank Rotterdam, en daarbij ging het om een extra onderzoek. Tijdens de regiezitting van een zaak was de rechtbank van mening dat er sporenonderzoek naar een bepaalde tape zou moeten worden gedaan, maar tijdens een latere zitting vond de rechtbank dat niet meer nodig. ‘Kennelijk stelt de strafkamer efficiency boven waarheidsvinding’, merkte Zuur toen op. Haar wrakingsverzoek werd gegrond verklaard, de strafkamer werd vervangen. Ook in juni 2008 en mei 2011 wraakten zij en Rotterdamse advocaten de rechtbank in verband met de motivering van de afwijzingen van verzoeken getuigen te horen.
Het hoge percentage afgewezen wrakingsverzoeken duidt er mogelijk op dat het middel te gemakkelijk wordt ingezet: met een schot hagel wordt er altijd wel iets geraakt. Toch denkt Van der Grinten dat advocaten doorgaans met zuivere motieven wraken. ‘Ik ga ervan uit dat ze zelf goede gronden zien voor een wrakingsverzoek. Ze doen het niet om alleen maar uitstel te krijgen. Ik heb echter wel meegemaakt dat een advocaat om uitstel vroeg, dat niet kreeg en vervolgens de rechter wraakte – waardoor hij alsnog uitstel kreeg. Via wraking haalde hij toch binnen wat eerst niet was gelukt.’
Chrisje Zuur wil op zo’n manier niet te werk gaan. ‘Wraking moet je niet te lichtzinnig inroepen en al helemaal niet om strategische redenen, om zand in de machine te strooien of om te traineren. Dat lukt toch niet. Wel zal de sfeer in de rechtszaal verpest zijn als de zaak na het wrakingsverzoek met dezelfde rechters doorgaat. Dan ben je als advocaat nog verder van huis.’ Wel heeft ze ‘twijfelgevallen’ meegemaakt. ‘Soms denk je: moet ik nu ingrijpen of het maar laten passeren? Eén keer vond ik dat rechters op het randje zaten met hun ondervraging. Ik heb schorsing aangevraagd om me te beraden. In zo’n geval bel ik altijd met een kantoorgenoot om te bespreken of ik een wrakingsverzoek zal indienen. Maar zelfs zo’n schorsing kan heilzaam werken: de rechters kunnen bij zichzelf bedenken dat ze wellicht te ver gingen. Na de schorsing was alles weer op het juiste spoor. Je bereikt dan precies wat je wilt, zónder wraking.’

Sneller afdoen
Vanuit Zutphen stelt rechtbankpresident De Groot voor om de wrakingsprocedure op onderdelen anders in te vullen. De drempel voor een wrakingsverzoek wil hij niet verhogen, omdat – met name wrakende burgers – met hun verzoek ‘iets’ willen uitdrukken. ‘Daar moeten wij als rechtbank oog en oor voor hebben. Het kan het proces verstoren maar toch moeten wij er serieus op reageren.’ Het wordt pas vervelend als hardnekkige klagers keer op keer de rechtbank wraken om vervolgens ook de wrakingskamer te wraken en daarna de kamer die moet beslissen over de wraking van de wrakingskamer. ‘Steeds opnieuw maar wraken, dat zou niet moeten kunnen’, vindt De Groot. ‘De Centrale Raad van Beroep heeft echter geoordeeld dat ook dit soort voortdurend herhaalde en reeds op voorhand evident kansloze wrakingen op de gewone wijze inhoudelijk moeten worden behandeld, inclusief een mondelinge behandeling. Dergelijke gevallen zouden alleen door de voorzitter van de wrakingskamer moeten kunnen worden afgedaan, als kennelijk ongegrond of kennelijk niet-ontvankelijk. Daarvoor zou niet de hele wrakingskamer bij elkaar hoeven te komen.’
Het wraken is ook onderwerp van gesprek in het reguliere overleg met de lokale deken. ‘Onlangs bespraken we nog of dreigen met wraking een onderdeel mag zijn van behoorlijke procesvoering. Het ook in het algemeen kennisnemen van elkaars standpunten en dilemma’s is leerzaam en draagt over en weer bij aan de instandhouding van een goede procesorde.’

Toch respect
Het is Chrisje Zuurs persoonlijke ervaring dat rechters heel professioneel met hun wraking omgaan, niet alleen als er een nieuwe strafkamer komt maar zelfs die ene keer dat haar wrakingsverzoek niet werd gehonoreerd. ‘De wraking was afgedaan, dezelfde rechters gingen weer aan het werk, de sfeer was helemaal niet omgeslagen. Ik vond dat ze met respect zijn omgegaan met mijn wrakingsverzoek.’
Dat er soms zoveel ophef over wraken is komt volgens advocaat Balemans door de lading die eraan wordt toegekend. ‘Dat heeft meer te maken met de persoonlijke trots van de rechter dan met de inhoud van het proces. Een rechter die wordt beoordeeld door andere rechter voelt zich in zijn trots gekrenkt. Jammer dan. Ook rechters moeten tegen kritiek kunnen, zelfs als je het er niet mee eens bent en zelfs als de kritiek onterecht is.’ Balemans maakte een keer mee dat een gewraakte rechter voor de wrakingskamer stond te schreeuwen van woede. ‘Die was zijn trots nog niet verloren’, zo drukt hij het fijntjes uit.
Strafrechtadvocaat Chrisje Zuur kan zich daar iets bij voorstellen. Rechters hebben immers het idee dat ze het heel goed doen, en dan komt een advocaat met een wrakingsverzoek – toch een motie van wantrouwen: u doet het helemáál niet goed. ‘Ik vraag me altijd af in hoeverre rechters zo’n wraking persoonlijk opvatten. Voelen ze zich aangetast in hun integriteit? Het is nooit leuk om een verwijt te krijgen.’ Maar ook daar gaan ze professioneel mee om, zegt Zuur. ‘Als je een gewraakte rechter later in een andere zaak weer tegenkomt, krijg je een knikje en dan gaat de zaak gewoon verder.’ Rechters worden dan ook niet altijd gewraakt om hun expliciete partijdigheid, maar soms kan het een opmerking zijn die verkeerd valt. ‘Een slip of the tongue, waarvan je denkt: hier móét ik iets mee’, zegt Zuur.

Boodschap begrepen
Echt leuk dat ze worden gewraakt, vinden rechters het niet, weet voorzitter Van der Grinten. ‘Zeg maar: ze vinden het over het algemeen vervelend. Maar zij moeten zich realiseren dat er meestal geen goede wrakingsgronden zijn. En verder zijn rechters ook mensen die weleens een fout kunnen maken, daar moeten ze niet voor weglopen en ze behoren volwassen met een wraking om te gaan.’
Dat vindt ook Jan Bram de Groot van de Rechtbank Zutphen. ‘Het is een risico dat bij het werk van een rechter hoort. Maar je moet het een paar keer hebben meegemaakt voordat je er wat meer ontspannen mee kunt omgaan. Het doet altijd zeer, onafhankelijkheid en onpartijdigheid zitten immers in het DNA van de rechter en daaraan wordt dan getwijfeld. We doen daarom ook altijd aan enige nazorg als een wraking gegrond wordt verklaard. Maar verder geldt: een rechter oordeelt de hele dag over andere mensen, hij moet er ook tegen kunnen dat een wrakingskamer over hém oordeelt.’
Met wraken is dan ook weinig mis, vindt de Rotterdamse oud-rechter Van der Grinten, zolang het maar met beleid gebeurt. Want hij ziet ook de keerzijde van wraken. ‘De strafrechtadvocatuur is doorgaans wat assertiever, er zit een strijdelement in. Nu het aantal wrakingsverzoeken groeit, zie je dat rechters meer op hun woorden gaan letten en dus ook op zitting minder zeggen. Rechters worden dan terughoudender met uitlatingen, de communicatie op de zitting lijdt eronder. De vraag is of advocaten en justitiabelen hiermee gediend zijn.’
Balemans wil de werking van een wrakingsverzoek echter niet bagatelliseren. ‘Zelfs als een verzoek wordt afgewezen, dan nóg wordt een boodschap afgegeven die meestal ook aankomt. Ik heb een keer een rechter-commissaris gewraakt omdat zij me niet de gelegenheid bood een getuige bepaalde vragen voor te leggen. Mijn wrakingsverzoek werd afgewezen. Maar later, bij de voortzetting van het getuigenverhoor kreeg ik alle ruimte om die vragen alsnog te stellen. De rechter had de boodschap goed begrepen en ik bereikte precies wat ik wilde.’

‘Wraak niet te grotesk’
Winnen en verliezen, advocaat Michiel Balemans heeft het allemaal meegemaakt. ‘Een aantal wrakingszaken heb ik gewonnen, een wat groter aantal heb ik verloren.’ Tips voor een succesvolle wraking zijn er niet, ‘daarvoor is het te casuïstisch’, zegt hij. ‘Het is wel van belang dat je het tijdig doet, dat het wrakingsverzoek redelijk is en dat je het op een professionele wijze presenteert: niet grotesk, ontdaan van alle emotionele lading, en goed gemotiveerd. En hou altijd in je achterhoofd: wat heb ik te verliezen.’
Zo redeneert advocaat Chrisje Zuur ook. In vijftien jaar advocatuur heeft ze zes wrakingsverzoeken ingediend, waarvan ze er vijf won. Succes- en faalfactoren zijn niet te benoemen omdat elke zaak op zichzelf staat. ‘Mijn telefoontjes met een kantoorgenoot dienen dan ook niet alleen om na te gaan of een mogelijk wrakingsverzoek kans van slagen heeft, maar ook om iets verder te kijken: wat win ik met een wrakingsverzoek? Andere rechters? Ja. Maar is de cliënt daarbij ook gebaat?’

Redenen om een rechter te wraken (in procenten)*
Nevenfunctie    5
Persoonlijke relatie met partij    6
Beslissing in eerdere zaak    36
Procesbeslissing, vooral m.b.t. getuigen    78
Behandeling van de zaak/partij    79
Overig/onbekend    37

* Bron: Onderzoek van R. Venneman & M. Chrit (Universiteit Utrecht) naar de 156 uitspraken van wrakingskamers die in 2009 zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl.

Michel Knapen

Download artikel als PDF

Advertentie