Duurzaam, goedkoop en met de tijd mee. Dat zijn de belangrijkste redenen dat het jaarverslag van de Nederlandse Orde van Advocaten voor het eerst digitaal is uitgekomen.

Andere voordelen van het afstappen van papier: wie meer wil weten, kan makkelijk worden doorgelinkt, er kunnen gedurende het jaar aanpassingen worden verwerkt en ontwikkelingen binnen verschillende jaren kunnen overzichtelijk met elkaar vergeleken worden. Via de website http://2011.jaarverslagadvocatenorde.nl kunt u het jaarverslag bekijken.

In het voorwoord spreekt Algemeen deken Jan Loorbach zijn zorgen uit over ‘de publieksonvriendelijke en grondrechtelijk aanvechtbare griffierechtplannen van dit kabinet.’ Volgens hem moet de Orde zich ook verantwoordelijk voelen voor die voorwaarden om toegang tot het recht te krijgen die buiten het speelveld van de advocatuur liggen: ‘dragelijke griffierechten, een behoorlijk systeem van gefinancierde rechtshulp, waarborgen voor een onafhankelijke beroepsuitoefening, rechtsstatelijk deugdelijke materiële wetgeving. Samenvattend: een gelijke wapenrusting voor de burger tegenover zijn eigen overheid.’

De baten van de Orde kwamen in het afgelopen jaar 1,4 procent hoger en de lasten 6,8 procent lager uit dan begroot. Het resultaat uit gewone activiteiten over 2011 bedroeg 1.1 miljoen euro tegenover een begroot negatief resultaat van 150.000 euro. Van het resultaat over 2011 is een bestemmingsreserve ad 900.000 euro gevormd voor de kosten van een nieuw te ontwikkelen authenticatiemiddel. Het restant ad 203.000 euro is toegevoegd aan de algemene reserve, die daarmee uitkomt op 2.6 miljoen euro.

Advertentie