Straks kan niet iedereen zich meer mediator noemen. Een wettelijk kwaliteitssysteem voor mediators is toch wel een goed idee, aldus de Minister van Veiligheid en Justitie in een brief aan het parlement.1  Eerder vond de regering het nog niet nodig, maar nu zij mede door de bezuinigingen een grotere rol voor mediation in het rechtsbestel ziet2 en de mediator daarnaast in het komende artikel 165 Rv een beperkt verschoningsrecht krijgt,3 acht men de huidige zelfregulering door verschillende organisaties niet meer afdoende.

De wettelijke regulering moet wel ‘licht’ zijn, zoals bij voorbeeld bij de architecten of de tolken/vertalers. Zwaarder reguleren, zoals bij de advocaten of de notarissen die een eigen publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie met regelgevende bevoegdheid en wettelijk tuchtrecht hebben, zou de ontwikkeling van mediation en mediator en de partij-autonomie te veel belemmeren. Het zou ook niet passen bij het dejuridiserende karakter van mediation.
Over de exacte invulling van het kwaliteitssysteem gaat de minister nog in gesprek met organisaties in het veld, maar in elk geval moet de wet een mediator-register, kwaliteitseisen, klacht- en/of tuchtrecht en schrappingsmogelijkheden gaan regelen.
Anders dan sommige Kamerleden vindt de minister het niet nodig om met de invoering van het verschoningsrecht voor mediators (aanhangig bij de Eerste Kamer) te wachten tot het wettelijk kwaliteitssysteem (het eerste artikel moet nog op papier) op poten staat. Naar verwachting horen we hoe in februari hoe de Eerste Kamer daarover denkt.

 

Marian Verburgh

Noten:

1. Brief dd 23-12-2011 over ‘De borging van kwaliteit van mediation’ van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer, met kopie aan de Eerste Kamer, Kamerstukken I, 2011-2012, 32555, bijlage bij D.

2.  Brief dd 31 oktober jl van Staatssecretaris V&Justitie aan Tweede Kamer, Kamerstukken II, 2011-2012, 31753, nr. 39, over bezuinigingen op de rechtsbijstand.

3. Wetsvoorstel 32555 (implementatie Mediation-richtlijn), aanhangig bij de Eerste Kamer. Het nader voorlopig verslag wordt verwacht in februari.

Download artikel als PDF

Advertentie