Hof van discipline, 11 juli 2011, nr. 5977

Mr. X zendt de tuchtrechter medische verklaringen met verzoek deze niet ter kennis van klagers te brengen. Vertrouwelijkheid; hoor en wederhoor.

 

Artikel 46 Advocatenwet (6 tuchtprocesrecht)

 

Feiten

In eerste aanleg is een klacht tegen mr. X deels ongegrond verklaard. Klagers zijn voor het overige niet-ontvankelijk verklaard.

 

Partijen zijn opgeroepen voor de mondelinge behandeling geagendeerd voor de zitting van 27 juni 2011. Bij brief van 21 juni 2011 heeft mr. X het hof meegedeeld dat hij om medische redenen niet in persoon kan verschijnen op de zitting. Bij de brief zijn twee medische verklaringen gevoegd met het verzoek deze, gelet op hun vertrouwelijke karakter, niet ter kennis van klagers te brengen. De voorzitter heeft partijen bericht dat de mondelinge behandeling op 27 juni 2011 geen doorgang vindt.

 

Overwegingen hof

Het hof heeft vastgesteld dat het beginsel van hoor en wederhoor zou worden geschonden indien het hof, na kennis te hebben genomen van de medische verklaringen, het hoger beroep zou afdoen zonder dat klagers kunnen reageren op de inhoud van de verklaringen. Tegen dat laatste verzet zich de verzochte vertrouwelijkheid. Het hof draagt de behandeling van het hoger beroep over aan een andere kamer van het hof.

 

Beslissing hof

De brief en de bijgevoegde medische verklaringen worden uit het dossier verwijderd en vernietigd. Indien verweerder weer niet zal kunnen verschijnen voor de behandeling van het hoger beroep behoeft hij de afwezigheid niet te motiveren. Van een eventuele volgende brief waarin aanspraak op vertrouwelijkheid wordt gedaan zal het hof geen kennis nemen.

 

Redactie

 

Download artikel als PDF

Advertentie