Raad van discipline Amsterdam 21 juni 2011, LJN: YA1752

Optreden als stroman, declareren aan Raad voor Rechtsbijstand zonder inschrijving en negeren beslissing rechter

 

artikel 46 Advocatenwet (1.4.3.1 financiële verhouding; 2.1 wat in het algemeen niet betaamt; 4.1 rechters)

Gedragsregels 1, 2, 4, 5 en 9

 

Feiten

Mr. X was werkzaam als buitenstagiaire van mr. Y. Tussen mr. X en mr. Y heeft geen samenwerking bestaan als bedoeld in de Samenwerkingsverordening.

 

Mr. Z was advocaat en is geschrapt van het tableau. Mr. Z was eerder voor onbepaalde tijd geschorst. Mr. X heeft zaken voor mr. Z zelf en voor cliënten van mr. Z. behandeld. Mr. X ondertekende en verzond door mr. Z opgestelde stukken. In toevoegingszaken vroeg mr. X op eigen naam een toevoeging aan terwijl mr. Z die zaken inhoudelijk behandelde. Daaronder waren vreemdelingenzaken waarvoor mr. X niet was ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Mr. X heeft zich niet vergewist van de identiteit en de wensen van de desbetreffende cliënten. Mr. X declareerde bij de Raad voor Rechtsbijstand.

 

De deken heeft mr. X gevraagd om uitleg over de diverse door mr. X voor mr. Z behandelde dossiers. Mr. X heeft de gevraagde informatie verstrekt, waaronder stukken met betrekking tot de tuchtzaak tegen mr. Z.

De Raad voor Rechtsbijstand heeft de inschrijving van mr. X doorgehaald en een klacht bij de deken ingediend.

 

De raad van toezicht heeft ambtshalve de stage van mr. X beëindigd.

 

In een procedure waarin mr. X voor mr. Z optrad had mr. Z tevergeefs verzocht een aantal partijen in vrijwaring te mogen oproepen. Mr. X heeft desondanks toch één van de genoemde partijen in vrijwaring gedagvaard. De sectorvoorzitter heeft zich hierover beklaagd en een tuchtklacht aangekondigd. De sectorvoorzitter heeft na interventie van de patroon van mr. X afgezien van een klacht.

 

Dekenbezwaar

Mr. X heeft in strijd met art. 46 Advocatenwet:

a) opgetreden als stroman voor mr. Z;

b) toevoegingszaken op eigen naam aangevraagd en zelf gedeclareerd terwijl mr. Z deze zaken feitelijk behandelde, waarmee mr. X voor bepaalde cliënten optrad die zij materieel niet bijstond; en

c) een partij in vrijwaring opgeroepen in weerwil van een afwijzend vonnis.

 

Beoordeling

Mr. X trad alleen formeel op voor de cliënt. Mr. Z behandelde de zaak materieel. Sommige cliënten wilden ook alleen mr. Z spreken. Mr. X behandelde dossiers volledig conform de wensen van mr. Z en nam daarin geen eigen verantwoordelijkheid. Mr. X wist geruime tijd dat mr. Z geen advocaat meer was. Mr. X had toen de behandeling van zaken van en voor mr. Z moeten beëindigen. De patroon van mr. X heeft dit ook geadviseerd. Mr. X kende de inhoud van de tegen mr. Z getroffen maatregelen. Toch bleef mr. X mr. Z. bijstaan. Mr. X had haar patroon, stagebegeleider of de deken advies moeten vragen.

 

Mr. X heeft toevoegingen aangevraagd en gedeclareerd voor zaken die zij niet zelf behandelde en waarvoor zij niet was ingeschreven. Mr. X heeft zich niet vergewist van de identiteit en de rechtsvragen van deze cliënten. Mr. Z behandelde die zaken inhoudelijk terwijl mr. X wist dat mr. Z als advocaat was geschrapt.

 

Mr. X heeft ondanks een afwijzend vonnis een partij in vrijwaring opgeroepen in een zaak waarin mr. Z partij was. Als mr. X dat vonnis niet kende heeft mr. X zich niet verdiept in de wettelijke voorschriften voor oproeping in vrijwaring. Mr. X heeft als advocaat een eigen verantwoordelijkheid. Mr. X heeft zich niet gedragen zoals een behoorlijk advocaat betaamt, waarbij temeer klemt dat de sectorvoorzitter kanton zich over de gang van zaken heeft beklaagd .

 

Mr. X heeft ervan blijk gegeven niet te begrijpen wat het beroep van advocaat en de daarmee samenhangende eigen verantwoordelijkheid betekent en heeft daarmee het aanzien van de beroepsgroep ernstig geschaad. Wel is sprake was bijzondere omstandigheden, mr. X was nog stagiaire en haar patroon heeft haar onvoldoende begeleiding en hulp geboden. Mr. X is slachtoffer geworden van misbruik door een geschrapte advocaat.

 

Beslissing raad

Het dekenbezwaar is gegrond. Mr. X wordt voor zes maanden – voorwaardelijk – geschorst. Voorwaarde is dat mr. X zich gedurende twee jaar niet opnieuw schuldig maakt aan klachtwaardig handelen.

 

Redactie

Download artikel als PDF

Advertentie