Per 1 juli 2012 treedt de nieuwe regelgeving betreffende de cassatieadvocatuur in werking. Gekwalificeerde cassatieadvocaten zijn van belang voor zowel de rechtzoekende als voor de Hoge Raad. Een update uit eerste hand.

Met de aanpassing van de Advocatenwet, de Verordening vakbekwaamheidseisen civiele cassatie advocatuur en het Reglement vakbekwaamheidseisen civiele cassatie advocatuur kan vanaf dat moment iedere in Nederland op het tableau ingeschreven advocaat met stageverklaring en de EU-advocaat uit art. 16h Advocatenwet zich kwalificeren bij de HR.

Dat vakbekwaamheidseisen gaan gelden, hangt samen met het karakter van de cassatierechtspraak. De cassatieadvocaat dient daarom op de hoogte te zijn van de bijzonderheden van de cassatieprocedure en de consequenties daarvan voor het procederen in cassatie; kennis en inzicht in zowel het materiële recht als het procesrecht en voldoende ervaring zijn daarom onontbeerlijk. ‘Het doel van het stellen van toelatingseisen aan het mogen optreden als cassatieadvocaat is kwaliteitsverhoging,’ aldus Tanja Tanja-van den Broek, raadsheer in het Gerechtshof ’s-Gravenhage en lid van de Commissie vakbekwaamheidseisen civiele cassatieadvocatuur. ‘Dat leidt enerzijds- mogelijk – tot een beperking van het aantal gekwalificeerde cassatieadvocaten voor zover gevestigd in het Haagse arrondissement en anderzijds tot een uitbreiding, doordat advocaten van buiten Den Haag zich eveneens kunnen kwalificeren. Per saldo zal het aantal gekwalificeerde cassatieadvocaten waarschijnlijk toenemen. De verwachting is dat het aantal kansloze cassatiezaken zal afnemen. Daarnaast krijgt de justitiabele een groter aanbod als hij op zoek is naar een capabele cassatieadvocaat.’

Door Marian Veenboer, senior medewerker Bezwaar & beroep bij de landelijke Orde; secretaris van de Commissie toezicht en advies civiele cassatieadvocatuur en van de Commissie vakbekwaamheidseisen civiele cassatieadvocatuur

Advertentie