-Raad van discipline Amsterdam, 27 juli 2011, LJN: YA1855
Onachtzaamheid ten aanzien van belangen wederpartij, uitingsvrijheid advocaat

-Art. 46 Advocatenwet (2.1 Wat in het algemeen niet betaamt; 3.3.3 Berichten aan derden; 3.4 Jegens wederpartij in acht te nemen zorg)
-Gedragsregels 1, 10 en 31

Feiten
Klaagster procedeerde tegen haar ex-man, cliënt van mr. X, over een omgangsregeling met betrekking tot haar minderjarige kinderen. In het kader van een informatieregeling heeft de advocaat van klaagster mr. X op 5 maart 2009 twee foto’s van de kinderen gestuurd. Mr. X heeft zonder toestemming van klaagster voornoemde foto’s op de omslag van een processtuk afgedrukt met ter hoogte van de ogen van de kinderen een balk en de tekst ‘Gijzeling & Escalatie. In 38 stappen.’ Na bemiddeling door de deken heeft mr. X zijn excuses aangeboden. Later heeft mr. X het gehele procesdossier, inclusief gewraakte foto’s, op internet geplaatst.
Klaagster heeft met succes in kort geding verwijdering gevorderd.

Klacht
Mr. X heeft niet gehandeld zoals een behoorlijk advocaat betaamt door het vertrouwen van klaagster te schenden en de belangen van minderjarigen onvoldoende in acht te nemen.

Overwegingen
Mr. X heeft aangevoerd dat hij aandacht wil voor eergerelateerd geweld. Zijn handelen houdt daarmee verband. Uitgangspunt is dat de advocaat een grote vrijheid heeft de belangen van zijn cliënt te behartigen op een wijze die hem goeddunkt. Deze vrijheid kent haar beperking waar de advocaat zich onnodig grievend uitlaat of de belangen van de wederpartij onnodig of onevenredig schaadt zonder dat daarmee een redelijk doel wordt gediend.
Het publiceren van de foto’s en de processtukken heeft een grove inbreuk gemaakt op de privacy van klaagster en de kinderen. Hiermee werd geen redelijk doel bereikt dat niet op een andere wijze kon worden verwezenlijkt. Deze handelwijze was niet in het belang van de cliënt van mr. X. Een advocaat dient de belangen in verband met een inbreuk van privacy zorgvuldig af te wegen. Mr. X had de foto’s ontvangen in verband met de uitvoering van een rechterlijke beslissing, ten behoeve van zijn cliënt. Dat met stukken in een familiezaak behoedzaam moet worden omgegaan spreekt voor zich.
Dat de naam van klaagster en haar kinderen onleesbaar zijn gemaakt is irrelevant. Deze zijn eenvoudig te achterhalen.
De redenering van mr. X dat hij slechts excuses gemaakt heeft voor de bij klaagster veroorzaakte schrik is gekunsteld. Mr. X heeft uitdrukkelijk zijn excuses aangeboden voor het gebruik van de foto’s.
De uitingsvrijheid geldt ook voor advocaten. Hun optreden in het openbaar moet evenwel discreet, eerlijk en waardig zijn (EHRM 30 november 2006, NJ 2007, 368). Een advocaat mag buiten de rechtszaal uitlatingen doen in het belang van zijn cliënt. In casu vergde het belang van de cliënt van mr. X publicatie op het internet niet.

Beslissing raad
Verklaart de klacht gegrond en legt aan verweerder de maatregel van schorsing op voor de duur van één maand. De maatregel wordt niet ten uitvoer gelegd tenzij mr. X zich de komende twee jaar opnieuw schuldig maakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen.

Download artikel als PDF

Advertentie