Per 1 juli 2012 treedt de nieuwe regelgeving betreffende de cassatieadvocatuur in werking. Gekwalificeerde cassatieadvocaten zijn van belang voor zowel de rechtzoekende als voor de Hoge Raad.

Met de aanpassing van de Advocatenwet, de Verordening vakbekwaamheidseisen civiele cassatie advocatuur en het Reglement vakbekwaamheidseisen civiele cassatie advocatuur kan vanaf dat moment iedere in Nederland op het tableau ingeschreven advocaat met stageverklaring en de EU-advocaat uit art. 16h Advocatenwet zich kwalificeren bij de HR. Dat vakbekwaamheidseisen gaan gelden, hangt samen met het karakter van de cassatierechtspraak. De cassatieadvocaat dient daarom op de hoogte te zijn van de bijzonderheden van de cassatieprocedure en de consequenties daarvan voor het procederen in cassatie; kennis en inzicht in zowel het materiële recht als het procesrecht en voldoende ervaring zijn daarom onontbeerlijk. Uiteindelijk is daarmee niet alleen de rechtzoekende gebaat, maar ook de HR die zich naar verwachting met deze kwaliteitsimpuls beter kan concentreren op zijn eigenlijke taken, wat in het belang is van de cassatierechtspraak als geheel.

Selectie aan de poort
Om (voorlopig) als advocaat bij de HR ingeschreven te kunnen worden – en blijven – dienen advocaten voortaan te voldoen aan additionele vakbekwaamheids-, studie- en ervaringseisen.
Naast een mondeling examen dat de theoretische kennis toetst, dienen jaarlijks tien opleidingspunten op het gebied van de civiele cassatie te worden behaald. Wordt aan die eisen voldaan dan volgt voorlopige inschrijving; de aantekening ‘voorlopig’ vervalt bij een succesvolle proeve van bekwaamheid, die kan worden afgelegd indien voldaan is aan het ‘tienpuntenvereiste,’ alsmede aan de zogenoemde vliegureneis: in de drie jaren voorafgaande aan het verzoek tot inschrijving heeft de advocaat ten minste twaalf civiele cassatiezaken gedaan waarvan ten minste de helft tot een beoordeling door de HR hebben geleid. Met de proeve van bekwaamheid wordt getoetst of de advocaat zelfstandig naar behoren cassatieadviezen, cassatiemiddelen en cassatieverweren kan opstellen.
 ‘Het doel van het stellen van toelatingseisen aan het mogen optreden als cassatieadvocaat is kwaliteitsverhoging,’ aldus Tanja van den Broek, raadsheer in het Gerechtshof ‘s-Gravenhage en lid van de Commissie vakbekwaamheidseisen civiele cassatieadvocatuur. ‘Dat leidt enerzijds – mogelijk – tot een beperking van het aantal gekwalificeerde cassatieadvocaten voor zover gevestigd in het Haagse arrondissement en anderzijds tot een uitbreiding, doordat advocaten van buiten Den Haag zich eveneens kunnen kwalificeren. Per saldo zal het aantal gekwalificeerde cassatieadvocaten waarschijnlijk toenemen. De verwachting is dat het aantal kansloze cassatiezaken zal afnemen. Daarnaast krijgt de justitiabele een groter aanbod als hij op zoek is naar een capabele cassatieadvocaat.’

Vrijstellingen
In de Wet versterking cassatierechtspraak is een overgangsartikel opgenomen voor advocaten die op 1 juli 2012 in het arrondissement ‘s-Gravenhage kantoor houden. Zij kunnen civiele zaken in cassatie blijven behandelen tot 1 juli 2014 of zolang als zij nog in eigen naam in een bij de HR aanhangige zaak optreden. Als deze advocaten de aantekening ‘advocaat bij de Hoge Raad’ op het tableau willen krijgen, dan kunnen zij, mits voldaan aan bepaalde eisen, vrijgesteld worden van het examen en voorlopig worden ingeschreven. Deze mogelijkheid tot vrijstelling geldt overigens ook voor andere ervaren cassatieadvocaten in het land. Voor advocaten binnen het arrondissement ‘s-Gravenhage zonder – voldoende – cassatie-ervaring gelden dezelfde verplichtingen als voor alle andere niet-ervaren cassatieadvocaten.

Informatiebijeenkomsten bij de Orde

Examens worden vanaf 16 augustus a.s. afgenomen. In afwijking van de in het Reglement opgenomen termijn van drie maanden kan men zich voor de periode 1 juli tot 1 oktober 2012 uiterlijk één maand voor de examengelegenheid opgeven. Data waarop het examen en de proeve van bekwaamheid worden afgenomen, worden zodra die bekend zijn op de site advocatenorde.nl geplaatst; aanmelding kan via mailadres f.kuiperesAadvocatenorde.nl.
Op 3 juli van 14.30 tot 16.30 uur en op 29 augustus van 15.00 tot 17.00 uur verzorgt de voorzitter van de Commissie vakbekwaamheidseisen civiele cassatieadvocatuur, mr. H.A. Groen, informatiebijeenkomsten op het bureau van de landelijke Orde.

Marian Veenboer

Download artikel als PDF

Advertentie