– Hof van Discipline 7 oktober  2011, LJN: YA3190
– Raad van discipline ‘s-Hertogenbosch 10 januari 2011

Waarschuwing wegens niet informeren advocaat wederpartij over dagvaarding.

– Art.  46 Advocatenwet (3 en 5 Wat de advocaat betaamt t.o. de wederpartij en t.o. zijn mede-advocaten)
–  Gedragsregels 17 en 19       

Feiten
Tussen klager en de cliënte van mr. X bestond een conflict over de afwikkeling van een koop- en aannemingsovereenkomst. Klager is beroepsmilitair, bijgestaan door mr. Y. Na een brief van 27 augustus 2003 aan mr. Y, waarin mr. X een procedure in het vooruitzicht stelde indien klager niet zou betalen of in ieder geval zijn ingenomen standpunt zou herzien, ondernam mr. X aanvankelijk geen actie. In februari 2004 moest klager woonruimte betrekken in Duitsland ter voorbereiding van een militaire missie. In maart 2005 verzocht mr. X aan de gemeente waarin klager voor het laatst woonachtig was, een uittreksel uit het bevolkingsregister van klager. Mr. X ontving het verzoek retour met daarop handgeschreven: ‘Vertrokken naar Bondsrepubliek Duitsland per 11-02-2004.’
Vervolgens is conservatoir beslag gelegd ten laste van klager, waarna mr. X klager bij openbaar exploot heeft doen dagvaarden. Bij verstek werden de vorderingen grotendeels toegewezen. Pas in hoger beroep werd klager ontvangen in zijn verzet.

Klacht
Mr. X heeft klager benadeeld door een procedure te starten zonder zijn advocaat daarvan in kennis te stellen en door ten onrechte op basis van onjuiste, althans onvolledige informatie in die procedure aan te geven dat klager geen bekende woon- of verblijfplaats had.

Overwegingen raad
Alvorens klager te dagvaarden, had mr. X geen genoegen mogen nemen met het bericht van de gemeente dat klager naar Duitsland was vertrokken zonder opgave van een nieuw adres in Duitsland, nu hij naar eigen zeggen bekend was met de militaire functie van klager en wist door welke advocaat klager (in het verleden) in het betreffende geschil werd bijgestaan. Het had op de weg van mr. X gelegen om via de advocaat van klager of op andere wijze te trachten de nieuwe adresgegevens van klager te verkrijgen.

Overwegingen hof
Mr. X kon er niet zonder meer van uitgaan dat de relatie van klager met zijn advocaat na het vertrek van klager naar Duitsland was verbroken. Het hof is van oordeel dat mr. X op basis van de verkregen inlichtingen klager heeft kunnen dagvaarden zoals hij heeft gedaan en dat hem op dat punt geen tuchtrechtelijk verwijt treft. Het kan hem echter wel tuchtrechtelijk worden verweten dat hij de dagvaarding niet gelijktijdig in afschrift aan mr. Y heeft gezonden. Door deze handelwijze heeft klager in eerste aanleg geen inhoudelijk verweer kunnen voeren tegen de ingestelde vordering en is hij op oneigenlijke wijze belemmerd in het voeren van een eerlijk proces. Mr. X heeft klager door zijn handelwijze nodeloos op achterstand gezet. Voorts heeft hij jegens mr. Y het onderlinge vertrouwen dat advocaten jegens elkaar in acht behoren te nemen geschaad. Het hof acht de klacht dan ook in zoverre gegrond.

Beslissing
Bekrachtigt de maatregel van enkele waarschuwing.

 

Download artikel als PDF

Advertentie