-Hof van Discipline 14 november  2011, LJN: YA2680
-Raad van discipline Arnhem 13 december 2010 en 18 april 2011, LJN: YA1840

Misleidende informatie over stagiaire in loondienst leidt tot schrapping.

–  Art.  46 Advocatenwet (2.2 Bezwaren van de deken)
–  Gedragsregel 1 

Feiten
Aanvankelijk was tussen mr. X en mr. Y overeengekomen dat laatstgenoemde werkzaamheden zou verrichten voor mr. X op basis van een fiftyfiftyverdeling van de door mr. Y verrichte omzet in de afhandeling van dossiers. Mr. Y zou starten op basis van zelfstandigheid als advocaatstagiaire op het kantoor van mr. X. In afwachting van de beëdiging berichtte mr. X de deken dat een stage-overeenkomst op basis van een zelfstandig ondernemerschap van mr. Y niet kon door gaan. ‘Daarom is gekozen voor het alternatief loondienstverhouding,’ aldus mr. X onder overlegging van een door partijen ondertekende arbeidsovereenkomst/stage-overeenkomst.
Vijf maanden na goedkeuring van het (binnen)patronaat en de beëdiging informeerde mr. X de deken dat de relatie met mr. Y was beëindigd. Tijdens een daarop volgend gesprek met de deken deelde mr. Y mee dat de destijds beschreven werkrelatie feitelijk geen invulling had gekregen. Mr. Y was, naar hij verklaarde, gestart met het verrichten van werkzaamheden conform de aanvankelijke afspraak met mr. X. Mr. Y maakte aan de deken kenbaar dat mr. X ‘mordicus tegen iedere vorm van arbeidsovereenkomst is’.

Dekenbezwaar
Mr. X heeft de Raad van Toezicht ten onrechte niet, althans onjuist, althans niet tijdig geïnformeerd over het al dan niet bestaande dienstverband met mr. Y en al hetgeen daarbij mee speelde in het kader van de beoogde samenwerking.

Overwegingen hof

Van het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen mr. Y en mr. X getuigt alleen het door hen ondertekende stuk. Naar het oordeel van het hof is toereikend gebleken dat in dit contract geen wilsovereenstemming ten aanzien van de te voeren relatie tussen hen besloten ligt en dat het contract geen verdere strekking had dan dat daarmee bereikt kon worden dat mr. Y tot advocaat beëdigd zou kunnen worden.
Mr. X schroomt er niet alleen niet voor de Raad van Toezicht en de deken te misleiden, hij volhardt ook in zijn standpunt dat een geëffectueerde arbeidsovereenkomst heeft bestaan, in weerwil van de feiten, zowel tegenover de raad als het hof. Daarbij komt dat mr. X al eerder van het tableau geschrapt is geweest ter zake onder meer zijn strafrechtelijke veroordeling wegens het medeplegen van het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en loonbelasting.

Beslissing hof
Bekrachtigt de maatregel van schrapping van het tableau.

Download artikel als PDF

Advertentie