Onbetamelijk handelen van de advocaat door het aanbrengen van een koppeling tussen een schikkingsvoorstel en (de dreiging met) het verstrekken van gegevens aan de Sociale Dienst ten nadele van de wederpartij.

– Advocatenwet art. 46 (3.3.2. dreigementen, 3.3.3. berichten aan derden)

– Gedragsregel 9 lid 1

 

Raad van Discipline Amsterdam 19 februari 2001

(mrs. Kist, Van Ardenne, Remme, Knipscheer en Klaver)

 

Feiten

Mr. X treedt op voor de vroegere partner van klaagster. Bij de rechtbank is een procedure aanhangig tussen klaagster en haar vroegere partner over de verdeling van een door hen gezamenlijk gedreven onderneming. In dat verband schrijft mr. X aan de advocaat van klaagster: ‘In opgemelde zaak is een comparitie van partijen gelast. Alsdan zal er toch gepoogd worden om de zaak wederom te schikken. Cliënt is daartoe nog steeds bereid en wenst haar het volgende voorstel te doen. Echter, cliënt wenst één opmerking vooraf te maken. Cliënt is inmiddels benaderd door de Sociale Dienst te (…) met een verhaalsbijdrage ten behoeve van een kinderalimentatie voor de zoon van partijen. Cliënt is voornemens zich op het standpunt te stellen dat uw cliënte ten onrechte een uitkering ontvangt van de Sociale Dienst, omdat zij over voldoende eigen vermogen beschikt. Cliënt overweegt om de Sociale Dienst in die zin te berichten, met overlegging van bewijsstukken hetgeen zou inhouden dat uw cliënte de door haar inmiddels ontvangen bijstand in het geheel en bruto dient terug te betalen. Cliënt wil het daar niet op aan laten komen en overweegt de Sociale Dienst niet in te lichten onder het voorbehoud dat er een definitieve regeling komt vóór de comparitiedatum. Het voorstel van cliënt is (…). Cliënt zal de Sociale Dienst geen mededelingen doen ter zake van het vermogen van uw cliënte.’

Klaagster gaat niet in op dit voorstel.

 

Klacht

De klacht houdt, zakelijk weergegeven, in dat mr. X klaagster heeft gepoogd te chanteren.

 

Overwegingen van de raad

Mr. X heeft in zijn brief een uitdrukkelijke koppeling aangebracht tussen het schikkingsvoorstel van zijn cliënt en het al dan niet inlichten door hem van de Sociale Dienst omtrent het vermogen van klaagster. Het aanbrengen van een dergelijke koppeling is onbetamelijk. Aan het onbetamelijke karakter doet niet af dat mr. X uitdrukkelijk het standpunt van zijn cliënt heeft verwoord.

 

Volgt

Gegrondverklaring met waarschuwing.

Download artikel als PDF

Advertentie