mrs. Kist, Hamming, Goppel, Knipscheer en Romijn

 

Onttrekking aan conservator beslag

Onttrekking door verkoop van zaken aan conservatoir beslag. Betrokkenheid van de advocaat, erop gericht de verkoop nog zo veel mogelijk in goede banen te leiden. Verstrekken van informatie over die verkoop door de advocaat aan de wederpartij/beslaglegger.

– Advocatenwet art. 46 (2.1. wat in het algemeen niet betaamt)

– Gedragsregel 1

 

Feiten

Klager bestelt voorbespeelde videobanden bij A. Deze levert de banden echter aan B, de cliënt van mr. X. Klager legt op de videobanden, die zich onder B bevinden, ten laste van A beslag tot afgifte. A vordert tevergeefs in kort geding de opheffing van dit beslag. Klager vordert daarop in een (tweede) kort geding afgifte van de videobanden, nu B daartoe niet vrijwillig bereid blijkt. Tijdens de mondelinge behandeling van dit tweede kort geding deelt mr. X namens zijn cliënt mee dat de onder het beslag vallende videobanden door zijn cliënt zijn/worden verkocht, omdat de banden vergankelijk materiaal bevatten. Mr. X heeft aan zijn cliënt voorgehouden dat het verkopen van onder beslag liggende zaken onrechtmatig is en aangeboden een kort geding tot opheffing van het beslag te beginnen, maar zijn (buitenlandse) cliënt is desalniettemin overgegaan tot verkoop van de banden. Van de ca. 40.000 banden zijn er inmiddels ca. 32.000 verkocht. De overige 8000 videobanden heeft klager in bewaring genomen. Mr. X heeft – omdat zijn cliënt ondanks zijn advies tot verkoop is overgegaan – zijn cliënt geadviseerd de verkoopopbrengst te storten op een derdengeldrekening, die mr. X daarvoor speciaal geopend heeft. Betalingen van deze rekening kunnen alleen plaatsvinden met medewerking van mr. X.

Klager verzoekt mr. X meermalen om hem informatie te ver – strekken over de verkochte videobanden, de opbrengst, de derdengeldrekening en het saldo daarvan. Mr. X verstrekt de verzochte informatie niet.

 

Klacht

Mr. X verleent medewerking aan het onttrekken van goederen aan een conservatoir beslag en weigert informatie te verstrekken over deze onttrekking.

 

Overwegingen van de raad

Mr. X heeft zijn cliënt terecht afgeraden over te gaan tot verkoop van de beslagen videobanden en geadviseerd in kort geding de opheffing van het beslag na te streven. Nadat zijn cliënt hem te kennen had gegeven tegen zijn advies in tot verkoop van de beslagen videobanden te willen overgaan, had mr. X zich niet verder behoren in te laten met (de stationering van de opbrengst van) deze verkoop. Een advocaat dient zich immers verre te houden van onrechtmatig en/of strafbaar handelen van zijn cliënten. Dat mr. X met zijn betrokkenheid bij de rekening waarop de inkomsten uit de verkoop van de banden zouden worden gestort deze verkoop nog zo veel mogelijk in goede banen probeerde te leiden, juist ook met het oog op de belangen van de tegenpartij, maakt zijn handelen niet minder onjuist. De betrokkenheid van mr. X bij deze regeling betekent evenwel niet dat mr. X actief betrokken is geweest bij de onttrekking van de videobanden aan het daarop rustende beslag. Het klachtonderdeel dat hem deze medewerking aan onttrekking verwijt is dus ongegrond. Mr. X heeft tot aan de mondelinge behandeling van de onderhavige klacht bewust geen informatie willen verstrekken aan klager over de opbrengst van de verkoop, de derdengeldrekening en het saldo daarvan. Naar het oordeel van de raad heeft mr. X ten onrechte en zonder geldige reden de gevraagde informatie niet aan klager verstrekt. De raad neemt daarbij in aanmerking dat mr. X zich het belang van de wederpartij heeft aangetrokken door de derdengeldrekening te openen. Mede gelet op het feit dat mr. X over de derdengeldrekening mede het beheer voerde, had het onder die omstandigheden op de weg van mr. X gelegen om de gevraagde informatie aan klager te verstrekken. Door het niet geven van deze informatie heeft mr. X in strijd gehandeld met hetgeen een behoorlijk advocaat betaamt. Dit onderdeel van de klacht is derhalve gegrond.

 

Volgt

Waarschuwing.

Download artikel als PDF

Advertentie