mrs. Robbers, Claassen, Eschauzier, Maat en Van Nispen tot Sevenaer

 

Verrekening met nalatenschap

 

Een advocaat die optreedt voor erfgenamen die beneficiair hebben aanvaard mag zijn declaraties – die mede betrekking hadden op zijn optreden voor de erflaters – niet met de opbrengst van de verkoop van een tot de nalatenschap behorende woning verrekenen, maar dient die opbrengst over te maken aan de met de afwikkeling van de nalatenschap belaste notaris, als ook zijn eigen declaratie aan die notaris toe te zenden.

– Advocatenwet artikel 46 (1.4.3.1 financiële Verhouding, 1.5 vereiste van schriftelijke vastlegging)

 

Feiten

Mr. X is enige jaren opgetreden voor de ouders van klagers (broer en zuster) in een erfeniskwestie. Na het overlijden van de ouders van klagers heeft mr. X op hun verzoek enkele werkzaamheden verricht in verband met de verkoop van de ouderlijke woning. Daarbij was het voor mr. X duidelijk dat de erven beneficiair hadden aanvaard. Na ontvangst van de koopprijs berichtte mr. X aan de klagers dat hij zijn declaratie voor werkzaamheden gedurende de reeks van jaren op die koopprijs in mindering bracht en het restant aan hen zou uitkeren. Hij beriep zich daarbij op een niet-schriftelijk vastgelegde afspraak met de ouders van de klagers. Hij heeft niet een deugdelijke specificatie van die werkzaamheden verstrekt.

 

Raad van Discipline

Het had op de weg van mr. X gelegen om, indien hij, zoals hij stelt, de toestemming tot verrekening had verkregen, deze schriftelijk vast te leggen.

De klagers hebben terecht aangevoerd dat mr. X door de afhandeling van de door klagers getekende volmachten op de hoogte was van de beneficiaire aanvaarding en dat het op de weg van mr. X lag om de opbrengst van de ouderlijke woning over te maken aan de met afwikkeling van de nalatenschap belaste notaris, als ook zijn eigen declaratie aan die notaris toe te zenden. Wanneer een advocaat een opdracht aanvaardt dient hij de financiële consequenties daarvan met de cliënt te bespreken en hem inzicht te geven in de wijze waarop en de frequentie waarmee hij zal declareren.

Mr. X. heeft nagelaten klagers bij de aanvaarding van zijn opdracht inzicht te geven in de financiële consequenties. Volgt

Gegrondverklaring van bovengenoemde klachten met oplegging van de maatregel van berisping. De raad spreekt voorts, als door klagers verzocht, uit dat mr. X jegens de klagers niet de zorgvuldigheid heeft betracht die bij een behoorlijke rechtshulpverlening betaamt.

Download artikel als PDF

Advertentie