mrs. Koster-Vaags, Van der Eerden, Erkens, Goumans en Theunissen

 

 

Schorsing na schrappen

 

Vordering tot tenuitvoerlegging

van oorspronkelijk voorwaardelijk opgelegde maatregel van schorsing toewijsbaar, ook indien de advocaat zich inmiddels van het tableau heeft laten schrappen. – Advocatenwet art. 48e en 57a

 

Feiten Bij beslissing van het Hof van Discipline van 20 december 1999 is mr. X de maatregel van een voorwaardelijk opgelegde schorsing in de uitoefening van de praktijk voor de duur van één maand opgelegd. De voorwaarde luidt: ‘dat mr. X alsnog binnen de termijn van één maand na verzending van een afschrift van deze uitspraak de deken schriftelijk en gemotiveerd inlicht omtrent de vraag of mr. Y onder de dekking van de door mr. X gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering valt, alsmede de aan hem bij schrijven van de deken d.d. 7 mei 1999 gestelde vragen schriftelijk beantwoordt, een en ander onder overlegging van de stukken zoals gevraagd door de deken bij brief van 23 april 1999’. Mr. X komt de opgelegde voorwaarde niet na en de deken vraagt om een tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde maatregel van schorsing voor de duur van één maand. Mr. X stelt zich op het standpunt dat de behandeling van de vordering van de deken geen doorgang kan vinden omdat hij zich inmiddels heeft laten schrappen van het tableau.

 

Overwegingen van de raad

De raad verwerpt de stelling van mr. X dat niet op de vordering van de deken kan worden beslist omdat mr. X inmiddels van het tableau is geschrapt. Het tuchtrecht blijft van toepassing op handelen of nalaten van mr. X voorafgaand aan de datum van zijn defungeren als advocaat. Het opleggen van een maatregel of de tenuitvoerlegging van een eerder voorwaardelijk opgelegde maatregel blijft daarbij mogelijk, ook als die maatregel niet ten uitvoer kan worden gelegd. Mr. X heeft niet weersproken dat hij niet aan de door het Hof van Discipline opgelegde bijzondere voorwaarde heeft voldaan. De raad acht dit nalaten van mr. X tuchtrechtelijk ontoelaatbaar. De vordering van de deken zal daarmee worden toegewezen.

 

Volgt

Tenuitvoerlegging van de oorspronkelijk voorwaardelijk opgelegde maatregel van schorsing in de uitoefening van de praktijk voor de duur van één maand

Download artikel als PDF

Advertentie