mrs. Mertens-Steeghs, Martens,

Lucassen, Paulussen en Van Dooren

 

Verrekenen alleen met instemming cliënt

 

Verrekening van geïncasseerde gelden met een openstaande declaratie mag alleen plaatsvinden met instemming van de cliënt. De advocaat dient een specificatie van zijn declaratie te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd.

– Advocatenwet art. 46 (1.4.3.1. financiële verhouding)

– Gedragsregels 27, 28

 

Feiten

Mr. X behandelde voor klager verschillende zaken, waaronder het

incasseren van een vordering op een debiteur. Mr. X zond diverse voorschotdeclaraties, die alle door klager zijn betaald. Nadat mr. X de vordering op de debiteur, ten belope van circa 23.000 gulden, had geïncasseerd, zond hij een einddeclaratie ten belope van circa 12.500 gulden. Klager verzoekt vervolgens mr. X om een specificatie, alsmede uitbetaling van het geïncasseerde bedrag zonder verrekening met het bedrag van de declaratie. Mr. X gaat op het verzoek tot specificatie niet in en betaalt ongeveer zes maanden later, na correspondentie met de deken, het verschil tussen het geïncasseerde bedrag en de slotdeclaratie.

 

Overwegingen van de raad

In de advocatuur is het algemeen aanvaard dat, wanneer de cliënt op grond van gehele of gedeeltelijke betwisting van de declaratie bezwaar maakt tegen de verrekening daarvan met hem toekomende gelden, de advocaat die gelden tot het beloop van het betwiste bedrag bij de deken deponeert. Verrekening mag zonder instemming van de cliënt niet plaatsvinden. Mr. X heeft erkend dat klager niet had ingestemd met verrekening van de slotdeclaratie met het voor klager ontvangen bedrag. Evenwel hield mr. X niet alleen het bedrag van de declaratie onder zich doch ook de overige gelden, die in ieder geval aan klager toekwamen. Dit laatste bedrag had mr. X in ieder geval onverwijld aan klager moeten uitbetalen. Een eventuele betalingstoezegging van klager aan mr. X doet aan het in gedragsregel 28 lid 2 opgenomen vereiste, dat slechts verrekend mag worden indien de cliënt daarmede instemt, niet af. Bij een correcte financiële afwikkeling tussen advocaat en cliënt geldt dat, als de cliënt specificatie van de declaratie vraagt, de advocaat deze dient te verstrekken. Mr. X heeft aan het herhaalde verzoek van klager om een specificatie eerst enige maanden na het eerste verzoek voldaan. Hiermede staat vast dat ook op dit punt verweerder ernstig tekort is geschoten. Mr. X heeft gesteld dat hij van mening is dat, nu klager had toegezegd de declaratie te zullen betalen, hij daardoor niet meer de plicht had de declaratie te specificeren. Ook hier is de raad van oordeel dat wat ook moge zijn van de door mr. X gestelde en door klager betwiste betalingstoezegging, dit in het geheel niet afdoet aan de in gedragsregel 27 onder lid 5 opgenomen verplichting dat de advocaat, indien een cliënt specificatie van de declaratie vraagt, deze dient te verstrekken.

 

Beslissing

De raad acht de klacht gegrond en legt ter zake verweerder op de maatregel van berisping.

Download artikel als PDF

Advertentie