Raad van Discipline Amsterdam, 9 juli 2001

(Mrs. Kist, Hamming, Karsten, Remme en Wiarda)

 

De advocaat die zijn cliënt niet direct op de hoogte stelt van een gemaakte beroepsfout, handelt ernstig verwijtbaar.

– Advocatenwet art. 46 (1 De zorg voor de cliënt; 1.4.3 Andere verzuimen).

– Gedragsregel 11.

 

Feiten

Mr. X heeft niet binnen de daartoe gestelde termijn van zes weken

bezwaar gemaakt tegen een beschikking van de gemeente W. Daartoe voert hij aan dat de klager hem, ondanks zijn verzoek daartoe, niet tijdig (een afschrift van) de beschikking heeft toegezonden. De klager ontkent dit en stelt dat hij de beschikking enige dagen nadat zij was gegeven, op het kantooradres van mr. X heeft afgeleverd.

 

Overwegingen van de Raad

Wat daarvan zij, uit de brief van mr. X aan klager, gedateerd een week na de datum van de beschikking, zijn latere brief aan de deken en de toelichting ter zitting van mr. X blijkt dat hij ruim voor het verstrijken van de bezwaartermijn bekend was met het bestaan en de strekking van de beschikking en de datum waarop deze aan klager was verzonden. Hij had daarom binnen de daarvoor geldende termijn ofwel een (voorlopig) bezwaarschrift moeten indienen, hoe summier dat ook zou zijn geweest, ofwel klager expliciet moeten mededelen dat hij daartoe niet zou overgaan zolang hij hem geen afschrift van de beschikking had toegezonden. Door noch het één, noch het ander te doen heeft mr. X tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. De klacht is mitsdien gegrond. Mr. X treft daarenboven een ernstig verwijt nu hij klager van deze fout niet direct op de hoogte heeft gesteld, zoals hij ingevolge regel 11 van de Gedragsregels 1992 behoorde te doen. Integendeel heeft hij bij klager de indruk gewekt dat het verstrijken van de termijn geen consequenties had door naderhand alsnog bezwaar te maken tegen het besluit van de gemeente terwijl hij had behoren te weten dat dit bezwaar wegens het verstrijken van de bezwaartermijn niet-ontvankelijk zou worden verklaard. De Raad rekent het mr. X daarenboven ernstig aan dat hij ter zitting geen blijk heeft gegeven van het besef dat hij een fout heeft gemaakt. Nu mr. X niet eerder tuchtrechtelijk is veroordeeld zal de Raad niettemin volstaan met het opleggen van de maatregel van een enkele waarschuwing.

 

Beslissing

De Raad van Discipline:

verklaart de klacht gegrond;

– legt aan mr. X op de maatregel van een enkele waarschuwing.

Download artikel als PDF

Advertentie