Hof van Discipline, 31 augustus 2001 nr. 3133

(mrs. De Jong Schouwenburg, Fleers, Hulleman, Van der Hel en Hooykaas)

Raad van Discipline ‘s-Hertogenbosch, 7 februari 2000

(mrs. Mertens-Steeghs, Erkens, Van Dooren, Martens en Luchtman)

Het opheffen van beslag zonder zekerheidstelling van betaling van overeengekomen schikking.

– Advocatenwet art. 46 (1.4.3 Andere tekortkomingen).

 

Feiten

Ter comparitie voor de Kantonrechter werd een regeling getroffen inhoudende dat B. aan klager zou betalen ƒ 2.000. Mr. Y heeft klager en mr. X, advocaat van klager, laten weten dat voormeld bedrag op geen enkele andere wijze zou kunnen worden voldaan dan uit het beslag tegoed bij de bank. Mr. Y vroeg het beslag op te heffen waarbij hij verzekerde dat zijn cliënt dan prompt het schikkingsbedrag zou betalen. Na overleg met mr. X stemde klager met het voorstel in waarop mr. X aan mr. Y mededeelde dat het beslag nog diezelfde dag zou worden opgeheven.

De klacht luidt dat mr. X een fout heeft begaan door de beslaglegging/ bankgarantie op de rekening van B. op te heffen voordat het door B. aan klager verschuldigde bedrag ad ƒ 2.000 was betaald.

Overwegingen Raad

Met het maken van voormelde afspraak werd het risico van niet be – taling door B. genomen. Mr. Y heeft niet medegedeeld dat hij persoonlijk de betaling garandeerde. Voormeld risico moet ook klager duidelijk zijn geweest doch desondanks heeft klager dat risico na overleg met mr. X genomen. Zowel mr. X als klager vertrouwde op de toezegging van mr. Y. De handelwijze van mr. X. kan niet als tuchtrechtelijk verwijtbaar worden aangemerkt.

Overwegingen Hof

Mr. X is als advocaat van klager tekortgeschoten bij de afwikkeling van een schikking. Toen mr. Y mr. X na de zitting waarop de schikking was getroffen zei dat het ten laste van B. onder diens bank gelegde beslag opgeheven diende te worden alvorens het schikkingsbedrag kon worden voldaan, had mr. X klager moeten adviseren daarmede niet in te stemmen gelet op het risico (dat zich ook heeft verwezenlijkt) dat na opheffing geen betaling zou plaatsvinden, nu deze betaling door de advocaat van de wederpartij niet werd gegarandeerd. Voor de hand lag dat mr. X zou hebben voorgesteld het beslag op te heffen tegen gelijktijdige betaling van het schikkingsbedrag. Naar mr. X evenwel ter zitting van het Hof heeft verklaard, heeft hij aan deze – alleszins gebruikelijke – oplossing indertijd niet gedacht. Mr. X heeft dan ook een misslag begaan door klager niet met klem af te raden het beslag te doen opheffen en door niet namens klager aan te bieden het beslag slechts met voorafgaande of gelijktijdige betaling van het schikkingsbedrag op te heffen. Er is geen sprake van dat de verwijtbaarheid van mr. X is opgeheven doordat klager ook zelf met de opheffing van het beslag heeft ingestemd.

Volgt

Vernietiging van de beslissing van de Raad van Discipline, gegrondverklaring van de klacht onder oplegging aan verweerder de maatregel van enkele waarschuwing.

Download artikel als PDF

Advertentie